Biểu mẫu

Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến là mẫu dung để sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa điểm kinh doanh.

Mẫu số: 30/ĐK-TCT

Bạn đang xem bài: Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

(Ban hành kèm theo Thông số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

____________

Số: …….

V/v Đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…., ngày … tháng … năm …

Kính gửi:…………………………

1. Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế):…………………..

2. Mã số thuế:…………………..

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế):…………………..

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi theo địa chỉ đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế):…………………..

5. Thông tin đại lý thuế (nếu có):…………………..

a) Tên:…………………..

b) Mã số thuế của đại lý thuế:…………………..

c) Số hợp đồng đại lý thuế: ngày ký hợp đồng:…………………..

6. Lý do đăng ký chuyển địa điểm:…………………..

…………………..

7. Hồ sơ đính kèm:

……………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button