Biểu mẫu

Tờ khai đăng ký tàu cá

Mẫu tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN

Tờ khai đăng ký tàu cá là biểu mẫu tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản. Sau đây là nội dung mẫu tờ khai 02.ĐKT được ban hành theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem bài: Tờ khai đăng ký tàu cá

Mu số 02.ĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………………., ngày………tháng……...năm………..

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN

Kính gửi: ……………………………………………………………

Họ tên người đứng khai:

Thường trú tại:

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân số:

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: ………………………………..; Công dụng (nghề):………………………………..….

Năm, nơi đóng: ………………………………………………………………………….………..

Cảng đăng ký: …………………………………………………………………………………….…

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax=………..; Bmax=…………; D=…………….

Ltk =…………..; Btk… =…………; d=………..…..

Vật liệu vỏ:……………………………………; Tổng dung tích (GT):…………………………………

Sức chở tối đa, tấn: ……………………………Số thuyền viên,người………………….………….

Nghề chính: ………………………………………Nghề kiêm:…………………………………………

Vùng hoạt động:……………………………..…………………………………………….……………..

TT

Ký hiệu máy

Số máy

Công suất định mức, KW

Vòng quay định mức, v/ph

Ghi chú

2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ)

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button