Biểu mẫu

Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử (NA1a)

Phụ lục thông tư 57 2020 BCA

Mẫu Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử (NA1a) được ban hành kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem bài: Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử (NA1a)

Mẫu Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử

1. Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (1)

VIETNAMESE ELECTRONIC VISA APPLICATION FORM

1- Họ tên (chữ in hoa):………………………………………………………………………………………………….. Full name (in capital letters)

2- Giới tính: Nam Nữ 3- Sinh ngày…….tháng…….năm……………….. Sex Male Female Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc: ……………………………………….5- Quốc tịch hiện nay:…………………………….

Nationality at birth Current nationality

6- Tôn giáo: ……………………………………………….7- Nghề nghiệp: ………………………………………

Religion Occupation

8- Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………..

Permanent residential address

…………………………………………………………………Số điện thoại và Email:…………………………..

Telephone/Email

9- Hộ chiếu số: ……………………..loại (3): …………… có giá trị đến ngày:………/………/………..

Passport number Type Expiry date (Day, Month, Year)

10- Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày ……/……./…….; tạm trú ở Việt Nam …….ngày

Intended date of entry (Day, Month, Year) Intended length of stay in Viet Nam days

11- Mục đích nhập cảnh: ………………………………………………………………………………………………

Purpose of entry

12- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:…………………………………………………….

Intended temporary residential address in Viet Nam

13- Cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đề nghị (nếu có):

Applicant organisation in Vietnam (if any)

Cơ quan, tổ chức: ……………………………………………………………………………………………………

Name of applicant organisation

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Address

Số điện thoại và Email:………………………………………………………………………………………….

Telephone/Email

14- Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu đề nghị được cấp cùng thị thực điện tử (nếu có):

Under 14 years old accompanying child(ren) included

in your passport (if any)

Số TT

No

Họ tên (chữ in hoa)

Full name

(in capital letters)

Giới tính

(Sex)

Ngày tháng năm sinh

Date of birth

15- Nội dung đề nghị:

Requested information

– Cấp thị thực điện tử từ ngày ……./……./..……..đến ngày………/……./..…….

Grant evisa valid from (Day, Month, Year) to (Day, Month, Year)

– Nhập cảnh qua cửa khẩu……………..và xuất cảnh qua cửa khẩu……………

Allowed to entry through…..….… checkpoint and exit through ……………….chekpoint

16- Ghi chú:

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

Làm tại: ……………. ngày ……..tháng …….năm ………….

Done at date (Day, Month, Year)

* Lưu ý:

Nếu hồ sơ của ông/bà thiếu hoặc có thông tin sai, không xác định được thì hồ sơ của ông/bà sẽ không được chấp nhận.

If there is any missing or incorrect/unidentified information, your application will not be accepted.

Ghi chú/Notes:

(1) Mỗi người khai 01 bản .

Each person fulfills one application form.

(2) Nạp ảnh trang nhân thân hộ chiếu và ảnh mặt chân dung, cỡ 4x6cm (mặt nhìn thẳng, không đeo kính).

Upload your passport data page image and photos in 4×6 cm size (straight looking without glasses).

(3) Ghi rõ loại hộ chiếu phổ thông, công vụ, ngoại giao.

Specify type of passport: Ordinary/Official/Diplomatic.

2. Mẫu NA1a: Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử

thong tin de nghi cap thi thuc dien tu na1a 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button