Biểu mẫu

Thông báo nhận bản án, quyết định của tòa án

Mẫu số 28/PTHA: Thông báo nhận bản án, quyết định của tòa án là gì? Mẫu thông báo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu thông báo nhận bản án, quyết định của tòa án

1. Định nghĩa mẫu số 28/PTHA: Thông báo nhận bản án, quyết định của tòa án là gì?

Mẫu số 28/PTHA: Thông báo nhận bản án, quyết định của tòa án là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nhận bản án, quyết định của tòa án. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, thông tin bản án… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Bạn đang xem bài: Thông báo nhận bản án, quyết định của tòa án

2. Mẫu số 28/PTHA: Thông báo nhận bản án, quyết định của tòa án

Mẫu số 28/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………./TB-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

THÔNG BÁO

Về việc nhận bản án, quyết định của Tòa án

Kính gửi: ……………………………………………

Phòng Thi hành án: ……………………………..…. đã nhận được Bản án, Quyết định số ……………. ngày …… tháng …… năm ………. của …………………………..

Các tài liệu kèm theo gồm:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Vậy, thông báo để Tòa án ………………………….. biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

TRƯỞNG PHÒNG

3. Mẫu số 10/THA: Thông báo nhận bản án, quyết định của tòa án

Mẫu số: 10/THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /TB-THA

……, ngày….. tháng……. năm……

THÔNG BÁO
Về việc nhận bản án, quyết định của Tòa án

Kính gửi:…………………………………

Cơ quan Thi hành án:………………………………………………………………………………. đã nhận được Bản án, Quyết định số…………………. ngày…….. tháng……. năm………. của……………………………………………………………………………………………………………….

Các tài liệu kèm theo gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Vậy, thông báo để Tòa án………………….. biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Mẫu số 10/THA: Thông báo nhận bản án, quyết định của tòa án

mau so 10 tha 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button