Biểu mẫu

Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử

Biểu mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử

Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử là biểu mẫu được lập ra để người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót. Sau đây là nội dung mẫu thông báo, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem bài: Thông báo hủy hóa đơn điện tử

Nội dung thông báo hủy hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………..…………………………………..

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT

Mu s

Ký hiệu hóa đơn đin tử

Số hóa đơn đin tử

Ngày lập hóa đơn

Loại áp dụng hóa đơn điện tử

Hủy/giải trình

Lý do

1

2

3

4

5

6

7

8

……, ngày…….. tháng….. năm…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

Mẫu thông báo hủy hóa đơn điện tử

mau thong bao huy hoa don dien tu 1

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button