Tiếng anh 12

Speaking – trang 17 Unit 7 SBT Tiếng anh 12 mới

Bài 1

Task 1. Work in pairs. Match the questions with the answers. Then practise saying them aloud with a classmate. (Làm việc theo cặp. Nối câu hỏi với câu trả lời. Sau đó, thực hành đọc to với một người bạn cùng lớp.)

1. What do Ray Kurzweil and other futurists say about The Singularity?

a. By the year 2045.

2. When will that event happen?

b. Well, ever if artificial intelligence is created, it will not necessarily be hostile to humanity.

3. Is it avoidable?

c. It means rapidly becoming greater in size.

4. Why do they think so?

d. No, I don’t really believe that.

5. What does ‘exponential’ mean?

e. No, it is inevitable

6. Do you really believe that A.I. would destroy humanity in the near future?

f. Because of the unstoppable, exponential growth of technology

7. Why not?

g. The Singularity is an event caused by technological development, and will give rise to artificial intelligence

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Speaking – trang 17 Unit 7 SBT Tiếng anh 12 mới

1. g   

Ray Kurzwell và các nhà tương lai học khác nói gì về The Singularity?

The Singularity là một sự kiện được tạo ra bởi sự phát triển công nghệ, và sẽ làm nảy sinh trí tuệ nhân tạo

2. a   

Khi nào sự kiện đó sẽ xảy ra?

Trước năm 2045

3. e    

Nó có thể tránh khỏi không?

Không, nó chắc chắn xảy ra

4.f

Tại sao họ nghĩ vậy?

Bởi sự không thể ngừng lại, sự phát triển cấp số nhân của công nghệ

5. c

‘exponential’ có nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là trở nên lớn hơn nhanh chóng về kích cỡ

6. d   

Bạn thực sự tin A.I sẽ huỷ hoại con người trong tương lai gần?

Không, tôi không thực sự tin như vậy

7. b
Tại sao không?

Ừm, kể cả nếu trí tuệ nhân tạo được tạo ra, nó sẽ không nhất thiết thù địch với con người.

Bài 2

Task 2. Complete the following dialogue with your own ideas based on those in 1 . Then practise it with a classmate. 

Mai: What do you think about Kurzwell’s vision of The Singularity?

You: I think________________ ,

Mai: Do you believe that autonomous A.I could become dangerous to humans in the near future?

You: In my opinion,__________

Mai: Why?/Why not?

You: Well, because___________ .

Mai: If you had life extension treatment n the near future, what would you like to do?

You: Personally, I think_____ .

(Hoàn thành cuộc đối thoại sau với những ý tưởng riêng của mình dựa trên những điều trong 1. Sau đó, thực hành nó với một người bạn cùng lớp.)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem bài: Speaking – trang 17 Unit 7 SBT Tiếng anh 12 mới

Mai: What do you think about Kurzweil’s vision of The Singularity?

You: I think it is interesting and likely to happen in the future.

Mai: Do you believe that autonomous A.I could become dangerous to humans in the near future?

You: In my opinion, I don’t since I believe in the near future, human is still able to control A.I. for certain purposes.

Mai: Why?

You: Well, because human brain is also really intelligent and I think A.I. don’t have to be opposed or put human in danger.

Mai: If you had life extension treatment in the near future, what would you like to do?

You: Personally, I think I will spend time with my family, travel more and help other people as much as possible.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Tiếng anh 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button