Biểu mẫu

Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022

Quyết định xóa tên Đảng viên

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên theo Hướng dẫn 12

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xóa tên Đảng viên trong danh sách Đảng viên. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin Đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách, lý do bị xóa tên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên tại đây.

Bạn đang xem bài: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền 2022

1. Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền là gì?

Mẫu Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền là văn bản được lập ra bởi Đảng ủy cơ sở được ủy quyền để quyết định xóa tên Đảng viên dự bị ra khỏi danh sách Đảng viên vì các lý do sau:

– Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng.

– Đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự huỷ thẻ đảng viên.

– Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ.

– Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách đảng viên.

– Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị.

Khi xem xét Đảng viên dự bị thuộc một trong các trường hợp trên thì Đảng ủy cơ sở được ủy quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xoá tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng ủy viên đương nhiệm.

2. Mẫu 21A-XTĐV: Quyết định xóa tên đảng viên dự bị của đảng ủy cơ sở được ủy quyền

Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên

Quyet dinh xoa ten dang vien trong danh sach dang vien du bi cua dang uy co so duoc uy quyen 1

ĐẢNG BỘ…………………………
ĐẢNG ỦY…………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số -QĐ/ĐU

……………, ngày …… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH

xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị

– Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Quyết định số ……- QĐ/HU ngày …… tháng …… năm ……… của ………………………… ủy quyền cho Đảng ủy được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên;

– Xét Nghị quyết số ……-NQ/CB ngày …… tháng …… năm ……… của Chi bộ ………………………… về việc đề nghị xóa tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị;

– Xét khuyết điểm của đảng viên dự bị ……………………………………… đã vi phạm về:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Xóa tên đảng viên ………………………………………

Sinh ngày …… tháng …… năm ………, kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………

Quê quán: ……………………………………… trong danh sách đảng viên dự bị.

Điều 2: Văn phòng Đảng ủy (nếu có), Chi bộ ………………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 2;
– Lưu hồ sơ đảng viên.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo Mẫu 21A-XTĐV

Dựa trên Mẫu quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị ở mục 2 nêu trên, có thể thấy rằng, một mẫu quyết định hợp lệ và đúng chuẩn phải có đầu đủ các nội dung sau đây:

– Phần tiêu đề: Ghi tên Đảng bộ Đảng ủy, góc trên cùng bên phải ghi: “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”

– Phần nội dung: Ghi đầy đủ và cụ thể căn cứ ra Quyết định, ghi rõ ràng những vi phạm của Đảng viên dự bị, ghi đầy đủ các thông tin của Đảng viên bị xóa tên ra khỏi danh sách Đảng: họ và tên, ngày sinh, quê quán, ngày kết nạp Đảng

– Cuối cùng phần bí thư ký tên, đóng dấu.

Mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Thủ tục hành chính trong chuyên mục Biểu mẫu.

Các bài viết liên quan:

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button