Biểu mẫu

Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án

Mẫu số 08/QĐ-THA: Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thu hồi quyết định thi hành án. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, lý do thu hồi… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Mẫu số 08/QĐ-THA

Bạn đang xem bài: Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Thu hồi quyết định về thi hành án

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điểm…. Khoản 1 Điều 37 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày……… tháng……. năm ………………. của Tòa án…………………..;

Căn cứ Quyết định thi hành án số……… ngày….. tháng….. năm……… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án………………..; Xét đề nghị của Chấp hành viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số:………. ngày………. tháng……….. năm…………

của…………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung thu hồi ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Chấp hành viên, người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Mẫu số 08/QĐ-THA: Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button