Biểu mẫu

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu MQĐ18: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

1. Định nghĩa mẫu MQĐ18: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính là gì?

Mẫu MQĐ18: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định… Mẫu được ban hành theo Thông tư 78/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Bạn đang xem bài: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

2. Mẫu MQĐ18: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

MQĐ18

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../QĐ-KDTHTGN

………..(2)………., ngày tháng năm …..

QUYẾT ĐỊNH
Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính*

Căn cứ Điều 122, khoản 2 Điều 123 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 102 Luật Hải quan;

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số ……./QĐ-TGN ngày …../…/……… của(3) …………………..……………………………………………………….

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính số ……/QĐ-GQTG ngày …./…../…….. (nếu có),

Tôi: ………………, cấp bậc: ………., chức vụ(4): ………, đơn vị(4): ………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ và tên: ………………………, Giới tính: ……………..……………….………..

Ngày, tháng, năm sinh: …../……/……, Quốc tịch: ……………………….…………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………….…………..

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………..……..;

ngày cấp: ……/…../…….; nơi cấp: ……………………………..……………………..

Họ và tên cha/mẹ hoặc người giám hộ**: ……………………………………………..

2. Đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ theo Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số ……../QĐ-TGN ngày ……../……../…… của(3) …………………….. có thời hạn tạm giữ là …. giờ …. phút, kể từ…. giờ …. phút ngày …./……/…..

3. Lý do kéo dài thời hạn tạm giữ(5): …………………………………………………..

4. Thời hạn kéo dài là…. giờ…. phút, từ …. giờ …. phút ngày…/…../…

5. Việc kéo dài thời hạn tạm giữ đã thông báo cho(6) ………………………………….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông (bà) có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Ông (bà)(7) ………………………………………………….có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho(8) …………………………………………..để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(9)
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

* Mẫu này được sử dụng để kéo dài thời gian áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Hải quan).

** Ghi họ và tên cha/mẹ hoặc người giám hộ đối với trường hợp người bị kéo dài thời hạn tạm giữ là người chưa thành niên.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(4) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định.

(5) Ghi rõ lý do kéo dài thời gian tạm giữ người theo từng trường hợp cụ thể.

(6) Ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ thân nhân hoặc tên, địa chỉ cơ quan nơi làm việc hoặc học tập của người bị kéo dài thời hạn tạm giữ (người ra quyết định tạm giữ hỏi và theo yêu cầu của người bị tạm giữ).

(7) Ghi họ và tên của cá nhân bị kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

(8) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

(9) Ghi chức vụ của người ra quyết định./

Mẫu MQĐ18: Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

mau mqd18 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button