Biểu mẫu

Quyết định cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Mẫu số 37/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế khai thác đối với tài sản là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cưỡng chế khai thác đối với tài sản. Mẫu nêu rõ nội dung cưỡng chế, thông tin khai thác… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Mẫu số 37/QĐ-THA

Bạn đang xem bài: Quyết định cưỡng chế khai thác đối với tài sản

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Cưỡng chế khai thác đối với tài sản

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Khoản 4 Điều 71, Điều 107 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày…… tháng……. năm …………………. của Tòa án……………………….;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:………. ngày……. tháng……. năm………………… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án…………………………;

Xét thấy …………………………………………………………………………………………………. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế khai thác tài sản của ……………………………………………………..

địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Hình thức khai thác tài sản………………………., số tiền…………………………………….

Thời hạn:…………………………. thời điểm ………………………………………………………

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………

Phương thức nộp:……………………………………………………………………………………..

Điều 2. ……………………………………………………….. có trách nhiệm chuyển số tiền nêu tại Điều 1 cho cơ quan Thi hành án…………………………………. để thi hành án.

Điều 3. ………………………., người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2, 3;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 37/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế khai thác đối với tài sản

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button