Biểu mẫu

Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sở hữu trí tuệ

Mẫu số 32/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sở hữu trí tuệ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sở hữu trí tuệ. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định, nội dung cưỡng chế kê biên… Mẫu được ban hành theo Thông tư 130/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Mẫu số 32/QĐ-THA

Bạn đang xem bài: Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sở hữu trí tuệ

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày..… tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Cưỡng chế kê biên quyền sở hữu trí tuệ

CHẤP HÀNH VIÊN

Căn cứ Khoản 5 Điều 20, Điều 84 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày……… tháng……. năm ………………. của Tòa án…………………………;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:………… ngày……… tháng……… năm…………… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án……………………;

Xét thấy:………………………………………………………………………………………………… ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kê biên quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của: ………………………………..

địa chỉ …………………………………………………………………………………………………………..

Quyền sở hữu trí tuệ gồm:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Giao cho……………………………………… sử dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ của người phải thi hành án để lấy tiền thi hành án.

Điều 3. ………………………………….., người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2, 3;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

Mẫu số 32/QĐ-THA: Quyết định cưỡng chế kê biên quyền sở hữu trí tuệ

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button