Biểu mẫu

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm

Mẫu MQĐ27: Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm là gì? Mẫu bản quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm

1. Định nghĩa mẫu MQĐ27: Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm là gì?

Mẫu MQĐ27: Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin hồ sơ… Mẫu được ban hành theo Thông tư 78/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Bạn đang xem bài: Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm

2. Mẫu MQĐ27: Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm

MQĐ27

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……./QĐ-CHS

……..(2)……., ngày … tháng … năm …………

QUYẾT ĐỊNH
Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự*

Căn cứ Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ………../BB-VPHC lập ngày ……./……./……..;

Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ………./QĐ-TĐC ngày ……./…../……… của(3) …………………………………….. (nếu có);

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số …………/QĐ-GQXP ngày ……/…../…. (nếu có),

Tôi: …………………………………………, cấp bậc: ……………………………..,

chức vụ(4): …………………………………., đơn vị(4): ……………………………….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm(5): …………………….. đến(6): …………………. để truy cứu trách nhiệm hình sự.

1. Hồ sơ vụ vi phạm được chuyển giao, gồm:

2. Tang vật, phương tiện vi phạm được chuyển giao, gồm:

STT

Tên tang vật, phương tiện

Đơn vị tính

Số lượng

Chủng loại

Tình trạng

Ghi chú

1

2

…….

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Gửi cho ông (bà)(7)…………………………………. để thông báo.

2. Gửi cho (8) ……………………….. để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(9)
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

* Mẫu này được sử dụng để chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

(4) Ghi chức vụ và cơ quan của người ra quyết định.

(5) Ghi rõ tên, số hồ sơ vụ việc vi phạm.

(6) Ghi tên của cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan đến vụ việc vi phạm.

(7) Ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ của cá nhân được thông báo.

(8) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

(9) Ghi chức vụ của người ra quyết định./.

Mẫu MQĐ27: Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm

mau mqd27 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button