Biểu mẫu

Quy chế làm việc của chi bộ nông thôn 2022

Mẫu quy chế làm việc của chi bộ thôn

THPT Đồng Hới.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết quy chế làm việc của ban chấp hành chi bộ nông thôn để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ quy chế làm việc của ban chấp hành chi bộ thôn, quyền lợi và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong ban chấp hành chi bộ… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quy chế làm việc của BCH chi bộ nông thôn tại đây.

Bạn đang xem bài: Quy chế làm việc của chi bộ nông thôn 2022

Quy chế làm việc của chi bộ nông thôn 2022

1. Quy chế làm việc của chi bộ nông thôn là gì?

Rất nhiều người chưa hiểu như thế nào là quy chế làm việc của chi bộ nông thôn. Quy chế làm việc của chi bộ nông thôn được xây dựng trên cơ sở của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn

Quy chế làm việc của chi bộ nông thôn là tổng hợp các quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh trong chi bộ nông thôn, và quy chế làm việc của chi bộ nông thôn cũng quy định về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể đứng đầu cũng như các đảng viên, về cách thức làm việc, quyết định của chi bộ.

2. Quy chế làm việc của chi bộ nông thôn đóng vai trò như thế nào?

Quy chế làm việc của chi bộ nông thôn chính là đóng vai trò là cơ sở để xây dựng nên cơ cấu của cơ sở chi bộ nông thôn, là nền tảng để chi bộ đảng hoạt động vững mạnh, phát triển, từ quy chế làm việc này thì phát triển định hướng làm việc của chi bộ nông thôn, và quy chế làm việc của chi bộ nông thôn cũng là cơ sở để các Đảng viên trong chi bộ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình, thực hiện các trách nhiệm mà đảng giao phó;….

3. Quy chế làm việc của chi bộ thôn xóm

ĐẢNG BỘ………….
CHI BỘ……………..
*
Số -QC/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày…… tháng …… năm ….

QUY CHẾ

làm việc của Chi bộ thôn …………nhiệm kỳ ……..
——

– Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Quy định số 10-QĐ/TU ngày 26/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ thôn, bản, khu phố trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

– Căn cứ Quy chế số …….-QC/ĐU ngày / /2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã (phường, thị trấn ……….) khóa ….., nhiệm kỳ 2020 – 2025;

– Căn cứ Nghị quyết ngày /2020 của Chi bộ; Chi bộ thôn ………….. thống nhất ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế này xác định nhiệm vụ, nguyên tắc, quyền hạn, chế độ và lề lối làm việc của Chi bộ, Chi ủy (nếu có), Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên và đảng viên; quy định chế độ làm việc, ban hành văn bản, thông tin báo cáo và mối quan hệ công tác của Chi bộ, Chi ủy.

Điều 2. Chi bộ, Chi ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ phải chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ bảo đảm quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ và thực tiễn.

Điều 3. Chi bộ lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ và các hoạt động của thôn bằng nghị quyết; công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên; thường xuyên lãnh đạo và giám sát hoạt động của thôn trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Chi bộ, nhiệm vụ của cấp trên giao; đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành mọi nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong cộng đồng dân cư. Mẫu Quy chế làm việc của Chi bộ thôn – Quảng Ninh (BTCTU 2020) 2

Điều 4. Chi bộ, Chi ủy làm việc phải có chương trình, kế hoạch; đi sâu, đi sát thực tiễn; không chủ quan, bảo thủ, thụ động; làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, không bao biện làm thay, hoặc buông lỏng sự lãnh đạo.

Điều 5. Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Chi bộ, trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; lấy mục đích và lợi ích chung làm phương châm, phương hướng hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và nghĩa vụ công dân; chủ động, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ VÀ CHI ỦY

Điều 6. Nhiệm vụ của Chi bộ

1. Chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng, xây dựng ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, chi đoàn thanh niên và công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết ở khu dân cư; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của Đảng ủy và chính quyền cấp xã; là cầu nối trực tiếp, liên hệ chặt chẽ, gắn bó, mật thiết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân; lãnh đạo, động viên Nhân dân phát huy các hình thức tự quản, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước, xây dựng nông thôn mới (khu phố) giàu đẹp, văn hóa, văn minh.

2. Lãnh đạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:

– Lãnh đạo và động viên Nhân dân: Phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, kinh doanh, dịch vụ; xây dựng nông thôn mới với vai trò là chủ thể; giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; công tác giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo từ thiện, chăm sóc người có công….

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và chính sách hậu phương quân đội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và phòng chống dịch bệnh; đề cao tinh thần cảnh giác, phát huy tính tự quản, bảo vệ tài sản của Nhân dân; bảo vệ tài nguyên, môi trường, khoáng sản trên địa bàn. Kịp thời báo cáo cấp trên giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong cộng đồng dân cư.

– Ở địa bàn biên giới, hải đảo: Lãnh đạo Nhân dân thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

– Lãnh đạo quản lý chặt chẽ công dân cư trú; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;

Điều 7: Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư chi bộ

Bí thư là người chủ trì công việc của chi uỷ, chi bộ, có trách nhiệm, quyền hạn như sau:
Tổ chức quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ.

Đề xuất nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ thảo luận, quyết định.

Chuẩn bị văn kiện đại hội, nội dung hội nghị chi ủy; chủ trì hội nghị chi uỷ chi bộ theo đúng nguyên tắc và chế độ quy định.

Nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên báo cáo chi uỷ thảo luận, quyết định theo thẩm quyền.

Thay mặt chi bộ phân công thực hiện nghị quyết cho đảng viên; kiểm tra thực hiện nghị quyết của đảng viên; phát hiện, đề xuất với chi bộ xem xét, quyết định những nội dung, biện pháp cần bổ sung trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Thường xuyên chăm lo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, chăm lo xây dựng các tổ chức trong thôn và đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự vững mạnh; xây dựng tốt mối đoàn kết trong chi bộ; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác.

Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi uỷ, chi bộ theo quy định. Xem xét và xác minh lý lịch đảng.

Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ và chi bộ về Nghị quyết, Quyết định và kết quả thực hiện nghị quyết của cấp trên và của chi bộ.

Bí thư phụ trách chung hoạt động va trực tiếp phụ tránh hội Nông Dân, công tác của toàn chi bộ và là trưởng thôn, chỉ đạo trực tiếp hoạt động trong thôn.

Điều 8: Trách nhiệm, quyền hạn của phó bí thư chi bộ

Phó Bí thư là người cùng bí thư chuẩn bị nội dung các kỳ họp của chi bộ; tham mưu giúp đồng chí Bí thư tổ chức quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ cũng như đề xuất nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ thảo luận, quyết định.

Phó Bí thư được giải quyết các công việc của chi bộ được phân công, thay mặt bí thư chủ trì công tác đảng theo ủy quyền của đồng chí bí thư, khi bí thư vắng mặt.

Phụ trách hoạt động của Ban công tác mặt trận thôn, phụ trách hoạt động công tác tôn giáo, phụ trách hoạt động của chi hội phụ nữ, chi hội NCT,hội CCB.

Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và thu nộp đảng phí của chi bộ

Điều 9: Trách nhiệm, quyền hạn của Chi ủy viên

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tham gia lãnh đạo tập thể của Ban chi ủy qua việc tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban chi ủy, tham gia thảo luận và quyết định công việc của Chi ủy.

Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về lĩnh vực mình phụ trách. Chủ động đề xuất ý kiến với Ban Chi ủy để cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của Chi bộ. Chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chi ủy, Chi bộ công việc mà mình phụ trách.

Phụ trách hoạt động của chi hội Nông dân, chi đoàn Thanh niên.

Điều 10: Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên hoạt động theo sự phân công và chịu sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ; thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Điều 11: Đảng viên theo cương vị, chức trách được giao thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết thuộc lĩnh vực mình phụ trách, công việc được chi bộ phân công. Kịp thời phản ánh với chi bộ những vấn đề mới nảy sinh và chưa phù hợp để chi bộ xem xét, quyết định.

Chương III: CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA CHI UỶ, CHI BỘ

Điều 12: Chế độ công tác và sinh hoạt

– Đầu năm chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

– Hàng tháng chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khi cần ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề.

– Chi bộ họp 1 lần/tháng (từ ngày 05 đến ngày 12), khi cần thiết tổ chức họp bất thường.

Điều 13: Chế độ tổ chức thực hiện nghị quyết

– Nghị quyết của chi bộ được quán triệt đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

– Đối với Ban lãnh đạo thôn: Hàng tháng Ban lãnh đạo thôn phải báo cáo kế hoạch, công viêc làm cụ thể của thôn với cấp ủy chi bộ, khi có vấn đề nẩy sinh báo cáo với cáp ủy xin ý kiến chỉ đạo kịp thời. Hàng tháng, hàng quý báo cáo trước cấp ủy những vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, công tác vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn, công tác duy trì và phát huy giữ vững làng văn hóa và các vấn đề khác để cấp ủy kịp thời chỉ đạo.

– Đối với các chi hội đoàn thể: Hàng tháng phải báo cáo các hoạt động của đoàn thể mình trên cơ sở đó cấp ủy cho ý kiến chỉ đạo các chi hội đoàn thể sinh hoạt theo Điều lệ của tổ chức mình, 6 tháng có sơ kết, 1 năm tổng kết rút kinh nghiệm. Vận động hội viên, đoàn viên hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nội quy, quy ước của làng đề ra, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc điều lệ của đoàn thể mình, xây dựng đoàn thể vững mạnh toàn diện, giữ vững danh hiệu làng văn hóa, xây dựng khu dân cư tiên tiến góp phần vào công cuộc đổi mới của Đảng làm cho “Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, văn minh”

– Các đồng chí chi uỷ viên theo cương vị, trách nhiệm được phân công phải có kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết và kiểm tra việc chấp hành nghị quyết theo sự phân công của chi uỷ.

– Đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm nghị quyết của chi bộ, có trách nhiệm báo cáo trước chi bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

– Bí thư thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên về việc thực hiện nghị quyết và các chương trình công tác được chi bộ thông qua.

Điều 14: Chế độ thông tin

Hàng tháng cấp uỷ có trách nhiệm thông tin đến các đảng viên những Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của trên, tình hình chung của chi bộ và của thôn. Nội dung thông tin phải thực hiện đúng quy định đối với từng đối tượng.

Điều 15: Chế độ báo cáo

Thực hiện tốt chế độ báo cáo lên trên theo quy định, bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan. Khi có những vấn đề đột xuất, cần thiết bí thư hoặc Phó Bí thư trực tiếp báo cáo lên Đảng uỷ xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 16: Chế độ học tập nghiên cứu

Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phái có kế hoạch thường xuyên học tập và lấy việc tự học là chính, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn nhằm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi sinh hoạt, học tập theo quy định

Điều 17: Chế độ tự phê bình và phê bình

Định kỳ 1 năm, cuối nhiệm kỳ hoặc theo yêu cầu, chi bộ tổ chức tự phê bình và phê bình. Trước khi phê bình, tự phê bình tổ chức cho đảng viên và quần chúng đóng góp ý kiến cho chi bộ, chi uỷ, cá nhân chi uỷ viên và đảng viên (nếu cần thiết). Sau tự phê bình và phê bình, cấp uỷ phải thông báo đến đảng viên và quần chúng những vấn đề cần thiết, đồng thời tổ chức tốt việc tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ và chi bộ.

Tự phê bình và phê bình phải khách quan, trung thực, thắng thắn, xây dựng và đoàn kết

Điều 18: Chế độ phát ngôn, bảo mật.

Tất cả đảng viên phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nói và làm theo nghị quyết; không nói và làm theo ý riêng của mình, giữ đúng kỷ luật phát ngôn và chế độ bảo mật theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 19: Chế độ sơ kết, tổng kết

Định kỳ 1 năm và theo nhiệm kỳ đại hội, chi bộ phải tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả và rút kinh nghiệm lãnh đạo của chi bộ.

Sơ kết, tổng kết phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, ưu khuyết điểm, nêu rõ nguyên nhân; khuyết điểm phải phân rõ trách nhiệm thuộc về lãnh đạo hay thuộc về tổ chức thực hiện. Đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa.

Chương IV: CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 20: Quan hệ giữa chi bộ với Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể

– Chi bộ lãnh đạo với Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể bằng chủ trương, nghị quyết; bằng công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức đó.

– Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể chịu sự lãnh đạo của chi bộ và có trách nhiệm quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của chi bộ và thực hiện tốt chế độ báo báo, xin chỉ thị.

Mối quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể là mối quan hệ giữa lãnh đạo với tổ chức thực hiện.

Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể phải phục tùng sự lãnh đạo của tập thể chi uỷ; kịp thời báo cáo với tập thể chi uỷ tình hình của đoàn thể mình; đề xuất chủ trương, biện pháp để chi uỷ, chi bộ thảo luận quyết định và có trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ theo chức trách đảm nhiệm.

Điều 21: Quan hệ giữa cấp ủy chi bộ với Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể

Quan hệ giữa cấp ủy chi bộ với Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể là mối quan hệ phối hợp giữa 2 người đại diện 2 tổ chức dưới sự lãnh đạo của chi bộ, là mối quan hệ mẫu mực về trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau.

Bí thư thay mặt chi ủy, chi bộ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể về nghị quyết của chi bộ.

Chương V: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẢNG

Điều 22: Tài chính của chi bộ

Tài chính đảng của chi bộ là nguồn thu từ đảng viên trích lại theo tỷ lệ %; kinh phí khen thưởng đối với tập thể và các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Việc quản lý, sử dụng tài chính phải bảo đảm đúng chế độ nguyên tắc, quản lý chặt chẽ, dễ kiểm tra

Số tiền đảng phí được trích giữ lại và các nguồn thu khác do chi bộ quản lý và quyết định sử dụng

Điều 23: Quản lý và sử dụng tài chính của chi bộ

Chi bộ giao cho chi uỷ (đ/c PBT phụ trách thu, nộp, quản lý tài chính đảng.
Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, cuối nhiệm kỳ đồng chí phụ trách quản lý tài chính đảng phải báo cáo với chi bộ về tình hình thu nộp, quản lý, sử dụng tài chính đảng của chi bộ.

Nội dung chi:

  • Chi hội nghị
  • Mua văn phòng phẩm
  • Chi quản lý đảng viên
  • Chi thăm hỏi đảng viên……
  • Chi công tác phát triển đảng:

Điều 24: Thu, nộp và quản lý tiền đảng phí

Đảng viên phải tự giác đóng đảng phí cho chi bộ vào kỳ sinh hoạt hàng tháng đúng tỷ lệ quy định và ký tên vào sổ thu nộp đảng phí.

Đồng chí phụ trách quản lý tài chính đảng của chi bộ phải ghi chép đầy đủ, rõ ràng đúng quy định vào sổ thu, chi tài chính đảng của chi bộ (có chứng từ thu, chi kèm theo) và nộp đảng phí lên bộ phận tài chính Đảng uỷ đúng thời gian quy định.

Chương VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25: Quy chế này được chi bộ thông qua ngày … tháng … năm 20… và được phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Mọi đảng viên phải chấp hành và thực hiện đúng quy chế của chi bộ. Trong quá trình thực hiện có gì phát sinh chưa phù hợp, chi bộ sẽ thảo luận, thống nhất bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

– BTV Đảng ủy xã;

– Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

4. Mẫu quy chế việc của chi bộ nông thôn số 1

ĐẢNG BỘ XÃ……..
CHI BỘ THÔN……….
Số: 01/QC-CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………., ngày…… tháng…….năm……….

QUY CHẾ

Làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ………..

– Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XII);

– Căn cứ Quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng;

– Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã ……………. khóa XXII, nhiệm kỳ ……………. và Quy chế làm việc của Đảng uỷ xã ……… khóa XXII, nhiệm kỳ …………;

– Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ ……………., chi bộ xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ ……………. như sau:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ thôn ……………. nhiệm kỳ ……………. quy định về nguyên tắc làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Chi bộ, Chi ủy, Bí thư, phó Bí thư và Chi ủy viên chi bộ. Quy định chế độ làm việc, quy trình ban hành văn bản, chế độ thông tin báo cáo. Quy định mối quan hệ công tác của Chi ủy với Đảng ủy xã Văn Hội;

Điều 2: Chi ủy, Chi bộ và mỗi đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương theo nguyên tắc “Tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức”. Mỗi đồng chí phải lấy hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu phấn đấu.

Điều 3: Chi ủy thực hiện đúng vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị của Đảng ở trong thôn; là cầu nối giữa Đảng với cán bộ, đảng viên và nhân dân; là cơ quan chấp hành thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy giao, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của chi bộ, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chi ủy chi bộ làm việc phải có chương trình, kế hoạch; đi sâu, đi sát thực tiễn; không chủ quan, bảo thủ, thụ động; làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, không bao biện làm thay, không ỷ lại dựa dẫm. Tôn trọng và tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong thôn; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Điều 4: Quan tâm xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Chi ủy, Chi bộ và trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên tự phê bình và phê bình với động cơ và mục đích trong sáng; lấy mục đích và lợi ích chung của Chi bộ làm phương hướng hành động. Mỗi đồng chí Chi ủy viên và đảng viên phải thực sự gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên và nghĩa vụ công dân. Gương mẫu thực hiện quy định số 47-QĐ/TW của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.

Chương II: TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

Điều 5: Trách nhiệm và quyền hạn của chi bộ

1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và lãnh đạo có hiệu quả

2. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
3. Lãnh đạo xây dựng thôn, các chi hội đoàn thể vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân trong thôn. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Kiểm tra đảng viên thực hiện các Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm.

6. Thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên theo Điều lệ Đảng

Điều 6: Trách nhiệm, quyền hạn của chi uỷ

Chi uỷ là cơ quan lãnh đạo thay mặt chi bộ giữa 2 nhiệm kỳ của đại hội, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, có trách nhiệm, quyền hạn sau:

1. Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ.

2. Chuẩn bị nội dung, chương trình, cơ sở vật chất, triệu tập và tổ chức hội nghị, đại hội nhiệm kỳ của chi bộ.

3. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá, năm, quý, tháng của chi bộ, chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ mới, nhân sự trưởng, phó thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn và ban chấp hành các chi hội đoàn thể để chi bộ thảo luận, quyết định.

4. Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ.

5. Chi uỷ mỗi tháng họp 01 lần, ngoài ra họp đột xuất. Trong sinh hoạt phải đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình. Những vấn đề quan trọng và những ý kiến khác nhau phải được thảo luận kỹ, kết luận rõ trước khi biểu quyết, từng chi uỷ viên phải chịu trách nhiệm trước chi bộ về công tác, nhiệm vụ, chức trách được phân công.

Điều 7: Trách nhiệm, quyền hạn của Bí thư chi bộ

Bí thư là người chủ trì công việc của chi uỷ, chi bộ, có trách nhiệm, quyền hạn như sau:
Tổ chức quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ.

Đề xuất nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ thảo luận, quyết định.

Chuẩn bị văn kiện đại hội, nội dung hội nghị chi ủy; chủ trì hội nghị chi uỷ chi bộ theo đúng nguyên tắc và chế độ quy định.

Nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên báo cáo chi uỷ thảo luận, quyết định theo thẩm quyền.

Thay mặt chi bộ phân công thực hiện nghị quyết cho đảng viên; kiểm tra thực hiện nghị quyết của đảng viên; phát hiện, đề xuất với chi bộ xem xét, quyết định những nội dung, biện pháp cần bổ sung trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Thường xuyên chăm lo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, chăm lo xây dựng các tổ chức trong thôn và đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự vững mạnh; xây dựng tốt mối đoàn kết trong chi bộ; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác.

Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi uỷ, chi bộ theo quy định. Xem xét và xác minh lý lịch đảng.

Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ và chi bộ về Nghị quyết, Quyết định và kết quả thực hiện nghị quyết của cấp trên và của chi bộ.

Bí thư phụ trách chung hoạt động va trực tiếp phụ tránh hội Nông Dân, công tác của toàn chi bộ và là trưởng thôn, chỉ đạo trực tiếp hoạt động trong thôn.

Điều 8: Trách nhiệm, quyền hạn của phó bí thư chi bộ

Phó Bí thư là người cùng bí thư chuẩn bị nội dung các kỳ họp của chi bộ; tham mưu giúp đồng chí Bí thư tổ chức quán triệt đường lối, quan điểm, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên cho chi uỷ, chi bộ cũng như đề xuất nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, báo cáo chi uỷ, chi bộ thảo luận, quyết định.

Phó Bí thư được giải quyết các công việc của chi bộ được phân công, thay mặt bí thư chủ trì công tác đảng theo ủy quyền của đồng chí bí thư, khi bí thư vắng mặt.

Phụ trách hoạt động của Ban công tác mặt trận thôn, phụ trách hoạt động công tác tôn giáo, phụ trách hoạt động của chi hội phụ nữ, chi hội NCT,hội CCB.

Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và thu nộp đảng phí của chi bộ

Điều 9: Trách nhiệm, quyền hạn của Chi ủy viên

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tham gia lãnh đạo tập thể của Ban chi ủy qua việc tham dự đầy đủ các phiên họp của Ban chi ủy, tham gia thảo luận và quyết định công việc của Chi ủy.

Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy về lĩnh vực mình phụ trách. Chủ động đề xuất ý kiến với Ban Chi ủy để cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và của Chi bộ. Chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chi ủy, Chi bộ công việc mà mình phụ trách.

Phụ trách hoạt động của chi hội Nông dân, chi đoàn Thanh niên.

Điều 10: Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên hoạt động theo sự phân công và chịu sự lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ; thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Điều 11: Đảng viên theo cương vị, chức trách được giao thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết thuộc lĩnh vực mình phụ trách, công việc được chi bộ phân công. Kịp thời phản ánh với chi bộ những vấn đề mới nảy sinh và chưa phù hợp để chi bộ xem xét, quyết định.

Chương III: CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA CHI UỶ, CHI BỘ

Điều 12: Chế độ công tác và sinh hoạt

– Đầu năm chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

– Hàng tháng chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khi cần ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề.

– Chi bộ họp 1 lần/tháng (từ ngày 05 đến ngày 12), khi cần thiết tổ chức họp bất thường.

Điều 13: Chế độ tổ chức thực hiện nghị quyết

– Nghị quyết của chi bộ được quán triệt đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

– Đối với Ban lãnh đạo thôn: Hàng tháng Ban lãnh đạo thôn phải báo cáo kế hoạch, công viêc làm cụ thể của thôn với cấp ủy chi bộ, khi có vấn đề nẩy sinh báo cáo với cáp ủy xin ý kiến chỉ đạo kịp thời. Hàng tháng, hàng quý báo cáo trước cấp ủy những vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, công tác vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn, công tác duy trì và phát huy giữ vững làng văn hóa và các vấn đề khác để cấp ủy kịp thời chỉ đạo.

– Đối với các chi hội đoàn thể: Hàng tháng phải báo cáo các hoạt động của đoàn thể mình trên cơ sở đó cấp ủy cho ý kiến chỉ đạo các chi hội đoàn thể sinh hoạt theo Điều lệ của tổ chức mình, 6 tháng có sơ kết, 1 năm tổng kết rút kinh nghiệm. Vận động hội viên, đoàn viên hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nội quy, quy ước của làng đề ra, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc điều lệ của đoàn thể mình, xây dựng đoàn thể vững mạnh toàn diện, giữ vững danh hiệu làng văn hóa, xây dựng khu dân cư tiên tiến góp phần vào công cuộc đổi mới của Đảng làm cho “Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, văn minh”

– Các đồng chí chi uỷ viên theo cương vị, trách nhiệm được phân công phải có kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết và kiểm tra việc chấp hành nghị quyết theo sự phân công của chi uỷ.

– Đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm nghị quyết của chi bộ, có trách nhiệm báo cáo trước chi bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

– Bí thư thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên về việc thực hiện nghị quyết và các chương trình công tác được chi bộ thông qua.

Điều 14: Chế độ thông tin

Hàng tháng cấp uỷ có trách nhiệm thông tin đến các đảng viên những Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của trên, tình hình chung của chi bộ và của thôn. Nội dung thông tin phải thực hiện đúng quy định đối với từng đối tượng.

Điều 15: Chế độ báo cáo

Thực hiện tốt chế độ báo cáo lên trên theo quy định, bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan. Khi có những vấn đề đột xuất, cần thiết bí thư hoặc Phó Bí thư trực tiếp báo cáo lên Đảng uỷ xin ý kiến chỉ đạo.

Điều 16: Chế độ học tập nghiên cứu

Học tập là nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên phái có kế hoạch thường xuyên học tập và lấy việc tự học là chính, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn nhằm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi sinh hoạt, học tập theo quy định

Điều 17: Chế độ tự phê bình và phê bình

Định kỳ 1 năm, cuối nhiệm kỳ hoặc theo yêu cầu, chi bộ tổ chức tự phê bình và phê bình. Trước khi phê bình, tự phê bình tổ chức cho đảng viên và quần chúng đóng góp ý kiến cho chi bộ, chi uỷ, cá nhân chi uỷ viên và đảng viên (nếu cần thiết). Sau tự phê bình và phê bình, cấp uỷ phải thông báo đến đảng viên và quần chúng những vấn đề cần thiết, đồng thời tổ chức tốt việc tự phê bình và phê bình trong cấp uỷ và chi bộ.

Tự phê bình và phê bình phải khách quan, trung thực, thắng thắn, xây dựng và đoàn kết

Điều 18: Chế độ phát ngôn, bảo mật.

Tất cả đảng viên phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nói và làm theo nghị quyết; không nói và làm theo ý riêng của mình, giữ đúng kỷ luật phát ngôn và chế độ bảo mật theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 19: Chế độ sơ kết, tổng kết

Định kỳ 1 năm và theo nhiệm kỳ đại hội, chi bộ phải tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả và rút kinh nghiệm lãnh đạo của chi bộ.

Sơ kết, tổng kết phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, ưu khuyết điểm, nêu rõ nguyên nhân; khuyết điểm phải phân rõ trách nhiệm thuộc về lãnh đạo hay thuộc về tổ chức thực hiện. Đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa.

Chương IV: CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 20: Quan hệ giữa chi bộ với Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể

– Chi bộ lãnh đạo với Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể bằng chủ trương, nghị quyết; bằng công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức đó.

– Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể chịu sự lãnh đạo của chi bộ và có trách nhiệm quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của chi bộ và thực hiện tốt chế độ báo báo, xin chỉ thị.

Mối quan hệ giữa chi uỷ, chi bộ với Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể là mối quan hệ giữa lãnh đạo với tổ chức thực hiện.

Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể phải phục tùng sự lãnh đạo của tập thể chi uỷ; kịp thời báo cáo với tập thể chi uỷ tình hình của đoàn thể mình; đề xuất chủ trương, biện pháp để chi uỷ, chi bộ thảo luận quyết định và có trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ theo chức trách đảm nhiệm.

Điều 21: Quan hệ giữa cấp ủy chi bộ với Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể

Quan hệ giữa cấp ủy chi bộ với Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể là mối quan hệ phối hợp giữa 2 người đại diện 2 tổ chức dưới sự lãnh đạo của chi bộ, là mối quan hệ mẫu mực về trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau.

Bí thư thay mặt chi ủy, chi bộ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của Ban công tác mặt trận thôn, Ban lãnh đạo thôn, các chi hội đoàn thể về nghị quyết của chi bộ.

Chương V: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẢNG

Điều 22: Tài chính của chi bộ

Tài chính đảng của chi bộ là nguồn thu từ đảng viên trích lại theo tỷ lệ %; kinh phí khen thưởng đối với tập thể và các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Việc quản lý, sử dụng tài chính phải bảo đảm đúng chế độ nguyên tắc, quản lý chặt chẽ, dễ kiểm tra

Số tiền đảng phí được trích giữ lại và các nguồn thu khác do chi bộ quản lý và quyết định sử dụng

Điều 23: Quản lý và sử dụng tài chính của chi bộ

Chi bộ giao cho chi uỷ (đ/c PBT phụ trách thu, nộp, quản lý tài chính đảng.
Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, cuối nhiệm kỳ đồng chí phụ trách quản lý tài chính đảng phải báo cáo với chi bộ về tình hình thu nộp, quản lý, sử dụng tài chính đảng của chi bộ.

Nội dung chi:

  • Chi hội nghị
  • Mua văn phòng phẩm
  • Chi quản lý đảng viên
  • Chi thăm hỏi đảng viên……
  • Chi công tác phát triển đảng:

Điều 24: Thu, nộp và quản lý tiền đảng phí

Đảng viên phải tự giác đóng đảng phí cho chi bộ vào kỳ sinh hoạt hàng tháng đúng tỷ lệ quy định và ký tên vào sổ thu nộp đảng phí.

Đồng chí phụ trách quản lý tài chính đảng của chi bộ phải ghi chép đầy đủ, rõ ràng đúng quy định vào sổ thu, chi tài chính đảng của chi bộ (có chứng từ thu, chi kèm theo) và nộp đảng phí lên bộ phận tài chính Đảng uỷ đúng thời gian quy định.

Chương VI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25: Quy chế này được chi bộ thông qua ngày … tháng … năm 20… và được phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Mọi đảng viên phải chấp hành và thực hiện đúng quy chế của chi bộ. Trong quá trình thực hiện có gì phát sinh chưa phù hợp, chi bộ sẽ thảo luận, thống nhất bổ sung, sửa đổi./.

Nơi nhận:

– BTV Đảng ủy xã;

– Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

5. Quy chế làm việc của ban chấp hành chi bộ nông thôn số 2

ĐẢNG BỘ XÃ ………………

CHI BỘ THÔN …………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày…tháng…năm…

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Của Ban chấp hành Chi bộ thôn ……………..

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế làm việc của Đảng ủy xã nhiệm kỳ ……………..;

– Căn cứ vào điều kiện cụ thể của Chi bộ, Ban chấp hành chi bộ thôn ……………. đề ra quy chế làm việc như sau:

PHẦN I

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN TRONG BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ VÀ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN.

I, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ BCH CHI BỘ

1. Ban chấp hành chi bộ (gọi tắt là chi ủy) có trách nhiệm lãnh đạo chi bộ giữa hai nhiệm kỳ đại hội, là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng trên địa bàn thôn.

2. Chi ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; thường xuyên quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên.

3. Quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nghị quyết, chỉ thị của đảng ủy xã và nghị quyết, nhiệm vụ của chi bộ phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ. Dự thảo báo cáo kiểm điểm đánh giá công tác tháng, quỹ, năm và các báo cáo sơ, tổng kết các chuyên đề để chi bộ thảo luận và quyết định. Triệu tập các cuộc họp thường kỳ của chi ủy, chi bộ hoặc đột xuất khi cần thiết.

4. Lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp giữa thôn, ban công tác trên địa bàn thôn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy trên và cấp mình.

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CÁ NHÂN CẤP ỦY VÀ CÁN BỘ , ĐẢNG VIÊN.

1. Đồng chí Bí thư chi bộ

– Chịu trách nhiệm chung và chủ trì mọi công tác của chi ủy, chi bộ, giữ vai trò chung tâm đoàn kết trong chi ủy, chi bộ, nắm vững đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ xã và của chi bộ mình; chuẩn bị nội dung các phiên họp của chi ủy và sinh hoạt chi bộ; chủ trì các phiên họp của chi ủy và sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên, đảng viên thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.

– Nắm các nhiệm vụ trọng tâm, chịu trách nhiệm định hướng hoạt động của chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là chủ trì hoạt động công tác của thôn, công tác xây dựng đảng, hoạt động của các phân, chi hội trong thôn, công tác an ninh trật tự.

– Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình trong chi bộ và địa bàn dân cư.

2. Đồng chí Phó bí thư

– Chịu trách nhiệm trước chi ủy tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ hàng tháng theo sự phân công của bí thư, thường xuyên báo cáo kết quả công tác với bí thư.

– Thay mặt bí thư điều hành các nhiệm vụ được bí thư ủy quyền khi đi vắng, nhưng sau đó phải báo cáo lại cho bí thư biết tình hình giải quyết công việc được ủy quyền.

– Chủ động đề xuất với chi ủy chi bộ và đồng chí bí thư về những vấn đề cần quan tâm, giải quyết thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Tông trọng và thực hiện đúng ý kiến của taaoj thể chi ủy, chi bộ. Ký một số văn bản của chi ủy, chi bộ khi đồng chí bí thư ủy quyền.

– Thư ký ghi chép các phiên họp chi ủy chi bộ, tổng hợp đầy đủ các ý kiến quan trọng của đảng viên trong chi bộ, và ghi chép đầy đủ những ý kiến bổ sung các văn bản chi ủy, chi bộ và những văn kiện khác của Đảng Chịu trách nhiệm thu chi đảng phí hàng tháng, hàng quý đúng quy định..

3. Cấp ủy viên

– Tham gia lãnh đạo tập thể của chi ủy, tham dự đầy đủ các phiên họp của chi ủy, thảo luận và biểu quyết công việc của chi ủy.

– Các đồng chí cấp ủy viên được phân công làm trưởng thôn, ban công tác Mặt trận, các đoàn thể có trách nhiệm cụ thể hóa và thực hiện đúng củ trương, nghị quyết của tổ chức đảng và Điều lệ của đoàn thể mình.

– Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chỉ đạo và đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện chỉ thị, nghị quyết của đảng trong lĩnh vực được phân công. Tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

4. Chi ủy viên

– Đồng chí chi ủy vên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các chế độ sinh hoạt và hội nghị chi ủy, chi bộ. Tích cự tham gia đóng góp ý kiến để quyết định các nội dung công tác của chi ủy, chi bộ trong các kỳ họp.

– Phụ trách về công tác kiểm tra giám sát, có trách nhiệm tham mưu cho chi ủy phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tổ chức mình phân công phụ trách, thực hiện chế độ thông tin 2 chiều giữa lĩnh vực tổ chức và các hộ gia đình mình được phân công phụ trách, với đồng chí bí thư chi bộ chịu trách nhiệm liên đới về kế quả hoạt động toàn diện của chi bộ.

– Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên trên những lĩnh vực đơn vị được phân công phụ trách cũng như mọi nhiệm vụ theo tinh thàn nghị quyết của chi ủy, chi bộ.

III. ĐỐI VỚI BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG.

1. Chi ủy lãnh đạo Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể quần chúng bằng nghị quyết, chương trình công tác tháng, quý, năm của chi bộ.

2. Định kỳ hàng tháng, háng quý chi ủy phân công cấp ủy viên hoặc tập thể cấp ủy làm việc với Ban công tác Mặt trận và phân, chi hội đoàn thể quần chúng theo quy định để nghe theo báo cáo tình hình công tác và đề ra nhiệm vụ công tác lãnh đạo kịp thời.

PHẦN II
LỀ LỐI LÀM VIỆC

I. ĐỐI VỚI CHI ỦY

1. Chi ủy mỗi tháng họp 1 lần vào ngày……hàng tháng, họp bất thường khi cần thiết. Chi bộ họp mỗi tháng 1 lần vào……hàng tháng; khi cần thiết thì họp bất thường. Hàng quý, tổ chức sinh hoạt chuyên đề để nâng cao trình độ cho đảng viên, bàn giải quyết một vấn đề cụ thể để tập trung lãnh đạo, chi ủy xây dựng chương trình công tác hàng năm phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

2. Các kỳ họp chi ủy, chi bộ phải chuẩn bị nội dung chu đáo, thông báo trước cho cấp ủy viên và đảng viên dự họp về nội dung và thời gian họp ít nhất là trước 1 ngày. Họp chi ủy, chi bộ do Bí thư chi bộ chủ trì, tùy theo chương trình, đồng chí Bí thư có thể ủy quyền cho Phó bí thư chủ trì cuộc họp.

3.Chi ủy thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

4. Hàng năm các đồng chí chi ủy viên kiểm điểm trước chi bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, tự phê bình và phê bình trước chi bộ với tư cách là đảng viên chi bộ.

5. Báo cáo các mặt công tác của chi bộ với đảng ủy theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

II. ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN.

1. Thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chi bộ, đóng đảng phí đúng quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ do chi bộ phân công, có trách nhiệm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

2. Hàng năm, kiểm điểm trước chi bộ về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện nhiệm vụ được giao về tổ chức kỷ luật.

3. Các đồng chí cấp ủy viên được thông tin đầy đủ về tình hình chung của chi bộ và các vấn đề cần thiết khác; có quyền chất vấn và trả lời chất vấn theo quy chế chất vấn trong đảng.

4. Các đồng chí cấp ủy, đảng viên trong chi bộ.

– Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên được quy định tại điều 2, Điều lệ Đảng.

– Các đồng chí cấp ủy, đảng viên phải tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt đảng theo đúng quy định, nếu vắng mặt không có lý do chính đáng thì cấp ủy phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Trong sinh hoạt chi bộ phải gương mẫu tự phê bình và phê bình, làm rõ ưu, khuyết điểm về nhận thức quan điểm tư tưởng về chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Mọi đảng viên đều phải tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị ở đảng bộ và chi bộ tổ chức (trừ đảng viên được miễn sinh hoạt), tự học tập qua thực tiễn, qua tài liệu, sách báo để không ngừng nâng cao trình độ nhận thức cho bản thân. Cấp ủy, đảng viên đề phải phục tùng sự phân công công tác của chi ủy, chi bộ, tự giác báo cáo kết quả, công việc được phân công với đồng chí phụ trách và tập thể của chi ủy.

PHẦN III

SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI ỦY ĐỐI VỚI TRƯỞNG THÔN, BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG

1. Chi ủy thực hiện sự lãnh đạo đối với trưởng thôn bằng chủ trương, nghị quyết và giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Phương pháp làm việc trực tiếp với trưởng thôn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ đối với nội dung, công việc cụ thể.

2. Lãnh đạo thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở theo hương ước của thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Định kỳ họp 3 tháng, 6 tháng hoặc đột xuất khi cần, chi ủy nghe trưởng thôn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tình hình an ninh trật tự… cùng với những đề xuất kiến nghị để chi ủy có ý kiến chỉ đạo.

4. Bí thư chi bộ thay mặt chi ủy thường xuyên thực hiện mối quan hệ phối hợp công tác với trowngr thôn, bàn bạc thống nhất những nội dung công tác trọng tâm trước khi đưa ra hộ nghị chi ủy, chi bộ thảo luận.

PHẦN IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy chế đã được thông qua hội nghị đảng viên của chi bộ nhất trí, ban hành. Quá trình thực hiện nếu có vấn đề nào chưa phù hợp thì chi ủy, chi bộ xem xét sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

2. Quy chế này có hiệu lực kêt từ ngày Đảng ủy thẩm định, cho phép thực hiện. Các đồng chí trong chi ủy, đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế.

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

CỦA ĐẢNG ỦY XÃ

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button