Biểu mẫu

Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc

Mẫu kiểm soát mua bán hóa chất

THPT Đồng Hới.vn xin giới thiệu tới các bạn Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc được ban hành kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT về hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem bài: Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc

Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc mới nhất

1. Quy định về phiếu kiểm soát mua bán hóa chất

Quy định về phiếu kiểm soát mua bán hóa chất anh/chị kiểm tra trực tiếp tại Điều 23 của Luật Hóa chất 2007. Cụ thể:

“Điều 23. Kiểm soát mua, bán hóa chất độc

1. Việc mua, bán hóa chất độc phải có phiếu kiểm soát, có xác nhận của bên mua, bên bán để làm cơ sở cho việc kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường.

2. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc bao gồm các thông tin về tên hóa chất, số lượng hóa chất, mục đích sử dụng; tên, chữ ký của người mua, người bán; địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện bên mua và bên bán; ngày giao hàng.

3. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua ít nhất năm năm và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Bộ Công thương quy định mẫu phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc”.

Về mẫu biểu cụ thể, anh/chị kiểm tra tại Phụ lục 4 mẫu Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc ban hành kèm theo Thông tư 32/2017/TT-BCT về hướng dẫn Luật hóa chất và Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành để thực hiện.

2. Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC

Căn cứ Nghị định số ……/…./NĐ-CP ngày .. tháng .. năm … của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Căn cứ Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ……… của Bộ Công Thương …..,

BÊN BÁN

Tên tổ chức/cá nhân:……… (1)………………………………………. ……….

Địa chỉ trụ sở: …………………..Điện thoại: ……… Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm………

Tên người đại diện:………………………………………………………………

Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu người đại diện: số………, cấp ngày….tháng……năm…………… tại………………………………………

BÊN MUA

Tên tổ chức/các nhân:……… (1)……………………………………. ………..

Địa chỉ trụ sở: …………………..Điện thoại: ……… Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh doanh số ………. ngày …… tháng ….. năm …do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm……

Tên người đại diện:……………………………………………………………….

Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu người đại diện: số…………., cấp ngày….tháng……năm…… tại……………………………………………..

Thông tin mua, bán hóa chất độc gồm các nội dung sau:

TT

Tên thương mại

Nhận dạng hóa chất độc

Mục đích sử dụng

Tên hóa học

Mã số CAS

Công thức hóa học

Khối lượng

Sản xuất

Kinh doanh

Sử dụng

1

2

n…

Bên bán hàng cung cấp các thông tin đầy đủ về hóa chất độc cho bên mua hàng. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc được Bên mua, Bên bán lưu giữ ít nhất 05 năm và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

(Ký tên và đóng dấu)

(2)….., ngày … tháng … năm ……

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên tổ chức, cá nhân mua và bán hóa chất độc.

(2): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân bán hàng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button