Biểu mẫu

Mẫu văn bản thẩm định nội dung kỹ thuật báo cáo

Mẫu văn bản thẩm định nội dung kỹ thuật báo cáo là mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc thẩm định nội dung kỹ thuật báo cáo. Mẫu nêu rõ nội dung thẩm định, thông tin báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH
——-

Bạn đang xem bài: Mẫu văn bản thẩm định nội dung kỹ thuật báo cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……/ĐC

Địa danh, ngàythángnăm……..

VĂN BẢN THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KỸ THUẬT BÁO CÁO

Tên báo cáo:

Chủ nhiệm:

Đơn vị chủ trì:

Thành viên Tổ kiểm tra (thẩm định) gồm: ……………………………………………

Nội dung kiểm tra (thẩm định):

1. Về cơ sở tài liệu lập báo cáo và độ tin cậy của chúng.

2. Về xử lý, tổng hợp tài liệu,

3. Những kết quả đạt được.

4. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Các tồn tại, thiếu sót và kiến nghị.

6. Đánh giá chung:

– Báo cáo đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu.

– Đề nghị Hội đồng thẩm định thông qua hoặc không thông qua.

– Các đánh giá khác.

Những người kiểm tra (thẩm định)

Nguyễn Văn A, tổng hợp

Nguyễn Văn B

Nguyễn Văn C

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH
(Xác nhận)

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button