Biểu mẫu

Mẫu văn bản đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Văn bản đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Mẫu văn bản đề nghị về việc thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu văn bản đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mẫu được ban hành theo Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu văn bản đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Văn bản đề nghị về việc thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày …… tháng …… năm 20…

Kính gửi: ………………….(1)…………………….

V/v đề nghị cho phép thành lập ………………..(2)……………

1. Họ và tên người đại diện tổ chức đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp/phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ………….…………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………..………………

Số Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu……..; ngày, tháng cấp, nơi cấp: ………………….

Nơi đăng ký thường trú tại Việt Nam (nếu có): ……………………………………………………..

2. Lý do đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp/phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị cho phép thành lập:

Số Giấy chứng nhận đầu tư của dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp….ngày…tháng…năm…., cơ quan cấp: ………………………………………………………

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự kiến thành lập: ……………….(3)…………………….

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: ……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………(4)…………………………………………………

Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): ……………………..(5)………………………………..

Số điện thoại: …………………………………. Fax:……………………………………………..

Website (nếu có): …………………………. Email: ………………………………………………

4. Chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp/phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp:………………………………………………………………………………..

5. Ngành, nghề đào tạo và trình độ đào tạo:………………………………………………………

a) Tại trụ sở chính

b) Tại phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có ghi riêng cho từng phân hiệu/địa điểm đào tạo)

6. Diện tích đất sử dụng: ……………………. Diện tích xây dựng …………………………..

7. Vốn đầu tư: ………………………………………………………………………………….………………

8. Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp: ………………………………..……….

(Kèm theo đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về giáo dục nghề nghiệp và pháp luật có liên quan của Nhà nước Việt Nam.

Đề nghị …………………………..(6)…………………………. xem xét, quyết định./.

(7)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(1), (6): Ghi tên đầy đủ của cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

(2), (3): Ghi cụ thể tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị thành lập, cho phép thành lập (ví dụ: Trường Cao đẳng A, Trường Trung cấp B, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp C).

(4): Ghi địa điểm dự kiến đặt trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp/phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị cho phép thành lập.

(5): Ghi địa điểm dự kiến đặt phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng hoặc địa điểm đào tạo (nếu có) của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề nghị cho phép thành lập.

(7): Chức danh người đứng đầu tổ chức đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Mẫu văn bản đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

mau van ban de nghi thanh lap co so giao duc nghe nghiep co von dau tu nuoc ngoai 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button