Biểu mẫu

Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do cấp lại… Mẫu được ban hành theo Nghị định 94/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Mẫu số 03.CN

Bạn đang xem bài: Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…, ngày … tháng … năm …

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN LƯU HÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG

Kính gửi: Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: …………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: ……………………..; Fax: ……………………; E-mail: ………………..

2. Tên giống cây trồng đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành: …

3. Mã số lưu hành của giống cây trồng: ……………………………..………………..

4. Số quyết định công nhận lưu hành đã cấp: ……… ngày … tháng … năm … (kèm theo bản photo Quyết định nếu có)

5. Lý do đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng:

…………………………………………………………………………………………

6. Văn bản kèm theo (đối với trường hợp cấp lại do thay đổi thông tin ghi trong Quyết định)

Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin và văn bản kèm theo trong hồ sơ./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button