Biểu mẫu

Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế cho người, phương tiện Việt Nam

Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế cho người, phương tiện Việt Nam là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy ra vào cảng quốc tế cho người phương tiện Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, lý do mục đích cấp giấy ra vào…

CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG – PETRO CAM RANH
——-

Bạn đang xem bài: Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế cho người, phương tiện Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …../…..

……, ngày …. tháng …. năm…..

PHÊ DUYỆT
Ngàythángnăm
BTL VÙNG 4 HẢI QUÂN

ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người và phương tiện Việt Nam

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xem xét, cấp giấy ra, vào cho người và phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo quy định tại Điều….. của Quyết định số………..

1. Mục đích, lý do: …………………………………………………………………………………………….

2. Thành phần: (Có danh sách kèm theo)

3. Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………..

4. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………………….

– Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

– Bản sao giấy đăng ký phương tiện.

Công ty TNHH Tân cảng – Petro Cam Ranh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát bảo đảm người và phương tiện vào Cảng quốc tế Cam Ranh hoạt động đúng các quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Kính đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Ban Bảo vệ an ninh/Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân;
– …
– Lưu: ….

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế cho người, phương tiện Việt Nam

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button