Biểu mẫu

Mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp là gì? Mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu văn bản đăng ký về việc bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

1. Định nghĩa mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp là gì?

Mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp là mẫu văn bản được lập ra để đăng ký về việc bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin bổ sung hoạt động giáo dục…

Bạn đang xem bài: Mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

2. Mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

..………..(1)…………
.……….(2)……….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/…(3)…-ĐKBSHĐ

…….., ngày ….. tháng ……. năm 20……

Kính gửi:………………………….(4)……………………………….

1. Tên cơ sở đăng ký: ……………………….(5) …………………………………….

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………..………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………(6)……………..…………………………

Điện thoại: ……………………………..Fax: …………………….……………..……..

Webite: ……………………………Email:………………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: …………….…

Ngày, tháng, năm cấp: ………………………………………………………….…….

4. Nội dung đăng ký bổ sung

a) Địa điểm đăng ký bổ sung thứ nhất:…………………….(7)………………………

Lý do đăng ký bổ sung: …………………………………………………………………

TT

Tên ngành, nghề đào tạo

Mã ngành/nghề (8)

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

1

2

….

b) Địa điểm đăng ký bổ sung thứ hai: ……………………..(9)……………………….

Lý do đăng ký bổ sung: ……………………………………………………………….

TT

Tên ngành, nghề đào tạo

Mã ngành/nghề (10)

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

1

2

3

5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về giáo dục nghề nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……..;
– Lưu: VT, ….

……………(11)……………
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn:

(1): Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2), (5): Ghi đúng tên cơ sở đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo tên trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(3): Tên viết tắt của cơ sở đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(4): Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(6): Ghi đúng theo địa chỉ ghi trong quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

(7), (9): Ghi cụ thể địa điểm đăng ký bổ sung;

(8), (10): Mã ngành, nghề áp dụng đối với trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

(11): Quyền hạn, chức vụ của người ký.

Mẫu văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

mau van ban dang ky bo sung hoat dong giao duc nghe nghiep 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button