Biểu mẫu

Mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin nhé.

Mẫu bản tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

1. Định nghĩa mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin là gì?

Mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung thẩm định, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin… Mẫu được ban hành theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

2. Mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

TÊN TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…….

, ngày… tháng….năm…….

TỜ TRÌNH
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

(Tên hoạt động thuê) …

Kính gửi: ……..

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ trì thuê trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin … (Tên hoạt động thuê) … với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên hoạt động thuê:

2. Chủ trì thuê:

3. Tổ chức tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin (nếu có):

4. Mục tiêu:

5. Nội dung và quy mô:

6. Địa điểm:

7. Dự toán:

Tổng cộng:

Trong đó:

– Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin:

– Chi phí quản lý:

– Chi phí tư vấn:

– Chi phí khác:

– Chi phí dự phòng:

8. Nguồn vốn:

9. Thời gian thực hiện (bao gồm thời gian xây dựng, phát triển, hình thành dịch vụ công nghệ thông tin và thời gian thuê dịch vụ công nghệ thông tin):

10. Các nội dung khác:

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

……

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu tờ trình thẩm định phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin

mau to trinh tham dinh phe duyet ke hoach thue dich vu cong nghe thong tin 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button