Biểu mẫu

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc đề nghĩ xét tặng kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ. Mẫu nêu rõ nội dung tờ trình, thông tin đề nghị… Mẫu được ban hành theo Thông tư 14/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——–

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/……….

Địa danh, ngày……. tháng…… năm……

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “……………..”

Kính gửi: ……………………..

Căn cứ Thông tư số ……/2019/TT-BNV ngày … tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ;

(Tên cơ quan, tổ chức) đề nghị (tên cơ quan, tổ chức) thẩm định, xét duyệt và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm chương “…….” năm … cho … cá nhân.

Trong đó:

1. Đối tượng là cá nhân trong ngành:

a) Đang công tác: …. người;

b) Đã nghỉ công tác: … người.

2. Đối tượng là cá nhân ngoài ngành: …. người.

3. Đối tượng là người nước ngoài (nếu có): …. người .

(Danh sách và báo cáo thành tích cá nhân kèm theo)./.

Nơi nhận:

– Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu tờ trình đề nghị xét tặng kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button