Biểu mẫu

Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ

Các trường hợp chấm dứt giám hộ được quy định tại Điều 62 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

– Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, chết, được nhận làm con nuôi

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ

– Cha mẹ của người giám hộ chưa thành niên đã có đủ điều kiện thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình

– Chuyển giao đầy đủ quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự

Đặc biệt, nếu người được giám hộ chết thì phải bàn giao lại cho người thừa kế hợp pháp của người đó.

Việc này phải được lập thành văn bản với sự giám sát của người giám sát việc giám hộ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

Kính gửi: (1)

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:…………………………………..

Nơi cư trú: (2)……………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………

Đề nghị cơ quan đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:……………………………

Người giám hộ:……………………………

Họ, chữ đệm, tên:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh: .……………………………

Giới tính: …………………………Dân tộc:…………………………….. Quốc tịch:

Nơi cư trú(2):……………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………

Giới tính: …………………………Dân tộc:…………………………….. Quốc tịch:

Nơi cư trú(2):……………………………

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân (3):……………………………

Đã đăng ký giám hộ tại (4)……………………………

ngày ……. tháng ……… năm ……… số……………………………….quyển số:

Lý do chấm dứt việc giám hộ:

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: , ngày tháng năm ….

Đề nghị cấp bản sao(5): Có , Không

Số lượng:…….bản

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

…………………………..

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký chấm dứt giám hộ.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

(4) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ trước đây (số, ngày tháng năm đăng ký).

(5) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button