Biểu mẫu

Mẫu thông báo tổ chức triển lãm

Thông báo tổ chức triển lãm

Mẫu bản thông báo tổ chức triển lãm

Mẫu thông báo tổ chức triển lãm là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc tổ chức triển lãm. Mẫu được ban hành theo Nghị định 23/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu thông báo tổ chức triển lãm

Bản thông báo tổ chức triển lãm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…….., ngày… tháng… năm …

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

Kính gửi:(1)…………………………………..

1. Tên tổ chức/cá nhân tổ chức triển lãm (2)(viết chữ in hoa): ………………………………

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

– Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (đối với cá nhân): số…………………………… ngày cấp…………………….. nơi cấp …………………..

2. Nội dung triển lãm

– Tên triển lãm: ………………………………………………………………………………………………

– Mục đích của triển lãm (3)……………………………………………………………………………….

– Quy mô triển lãm: …………………………………………………………………………………………

– Thời gian triển lãm: từ ngày… tháng…năm…đến ngày… tháng … năm…

– Địa điểm triển lãm (ghi rõ tên địa điểm, địa chỉ): ………………………………………………

– Phương án đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ: ….. (có văn bản kèm theo)

– Số lượng tác phẩm, hiện vật, tài liệu triển lãm:… (có Danh sách kèm theo)(4)

3. Cam kết:

– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo;

– Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động triển lãm;

– Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số…/2019/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm và các quy định khác có liên quan khi tổ chức triển lãm./.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN GỬI THÔNG BÁO (2)
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)

___________________

(1) Tên cơ quan tiếp nhận Thông báo.

(2) Tên tổ chức, cá nhân là đại diện trong trường hợp triển lãm do nhiều tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện.

(3) Yêu cầu ghi rõ: “không vì mục đích thương mại”,

(4) Danh sách tác phẩm, hiện vật, tài liệu triển lãm gồm: ảnh chụp từng tác phẩm, hiện vật, tài liệu và các thông tin chi tiết: tên tác phẩm, hiện vật, tài liệu; chất liệu; kích thước; các chú thích kèm theo; tên tác giả; tên chủ sở hữu.

Mẫu thông báo tổ chức triển lãm

mau thong bao to chuc trien lam 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button