Biểu mẫu

Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin doanh nghiệp, nội dung thay đổi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên tại đây.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi chủ sở hữu thì công ty TNHH một thành viên phải đăng kí thay đổi chủ sở hữu khi thuộc một trong những trường hợp sau đây:

Bạn đang xem bài: Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Nếu có nhiều hơn một cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng, tặng cho hoặc nhận thừa kế thì công ty phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do đã có nhiều hơn một chủ sở hữu công ty.

Phụ lục II-4

Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

_____________

TÊN DOANH NGHIỆP

_________

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

, ngày…. tháng….năm…..

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp /mã số thuế): Ngày cấp …/…/ Nơi cấp:

– Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh1: Có □ Không □

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên với thông tin sau khi thay đổi như sau:

1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………. Giới tính:……………………………….

Sinh ngày: …./……. / ……..Dân tộc: Quốc tịch:

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………….

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:……………………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………….

Tỉnh/Thành phố:……………………………….

Quốc gia:……………………………….

Địa chỉ liên lạc:……………………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường ,phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………….

Tỉnh/Thành phố:……………………………….

Quốc gia:……………………………….

2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức

– Thông tin về tổ chức:……………………………….

Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập:……………………………….

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp:……………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………….

Số nhà, ngách, hẻm, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………….

Tỉnh/Thành phố:……………………………….

Quốc gia:……………………………….

Điện thoại (nếu có): ………………………………. Fax (nếu có):……………………………….

Email (nếu có): ……………………………….Website (nếu có):……………………………….

– Mô hình tổ chức công ty:

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc □

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc □

– Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI

(Ký và ghi họ tên)2

CH SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CH SỞ HỮU CŨ

(Ký và ghi họ tên)3

_____________________

1 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2 Chủ sở hữu mới/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này.

3 Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ sở hữu cũ/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào phần này.

2, 3 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button