Biểu mẫu

Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin doanh nghiệp, nội dung thay đổi của thông báo…. ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp một chủ giống như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Doanh nghiệp tư nhân do một chủ đứng ra thành lập và dùng tài sản của mình để đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà không có sự góp vốn hay liên kết của nhiều thành viên.

Bạn đang xem bài: Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Những quyền hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân được pháp luật thừa nhận và quy định tại Điều 185 Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó chủ doanh nghiệp người có quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc quản lí doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phụ lục II-3

Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

_____________

TÊN DOANH NGHIỆP

_________

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

, ngày…. tháng….năm…..

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp …/…/ Nơi cấp:

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Tặng cho doanh nghiệp tư nhân □

Chủ doanh nghiệp chết □

Bán doanh nghiệp tư nhân □

1. Người tặng cho/Người chết/Người bán

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….. Giới tính:………………

Sinh ngày: …../ ……./ …..Dân tộc: Quốc tịch:……………………….

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:……………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………….

Tỉnh/Thành phố:……………………….

Địa chỉ liên lạc (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết không cần kê khai nội dung này):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường ,phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………….

Tỉnh/Thành phố:……………………….

Điện thoại (nếu có): Email (nếu có):

2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………. Giới tính:……………………….

Sinh ngày: …./ …../ ……..Dân tộc: Quốc tịch:

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………….

Địa chỉ thường trú:……………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………….

Tỉnh/Thành phố:……………………….

Địa chỉ liên lạc:……………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………….

Tỉnh/Thành phố:……………………….

Điện thoại (nếu có): ………………………. Email (nếu có):……………………….

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO/ NGƯỜI THỪA K/NGƯỜI MUA

(Ký và ghi họ tên)1

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN2

(Ký và ghi họ tên)

________________

1 Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua ký trực tiếp vào phần này.

2 Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do thừa kế. Trong các trường hợp tặng cho, bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

1, 2 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button