Biểu mẫu

Mẫu thông báo cơ quan thuế quản lý hợp tác xã

Mẫu bản thông báo cơ quan thuế quản lý hợp tác xã

Mẫu thông báo cơ quan thuế quản lý hợp tác xã là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về cơ quan thuế quản lý hợp tác xã. Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thông báo về cơ quan thuế quản lý hợp tác xã

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
HỢP TÁC XÃ
——-

Bạn đang xem bài: Mẫu thông báo cơ quan thuế quản lý hợp tác xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………

…… ngày …… tháng …… năm ……

THÔNG BÁO
Về cơ quan thuế quản lý

Kính gửi:

(Tên hợp tác xã)

Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)

Mã số: (Mã s hợp tác xã)

Cơ quan đăng ký hợp tác xã:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: …………………………………… Fax:

Email: ………………………………………… Website:

Căn cứ thông tin do cơ quan thuế cung cấp, …………………………………… (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) xin thông báo cho hợp tác xã biết thông tin về cơ quan thuế quản lý như sau:

Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Đề nghị hợp tác xã liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……………;
– Lưu: ……

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo cơ quan thuế quản lý hợp tác xã

mau thong bao co quan thue quan ly hop tac xa 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button