Biểu mẫu

Mẫu số S87-BH: Sổ chi tiết chi quỹ khen thưởng phúc lợi

Sổ chi tiết chi quỹ khen thưởng phúc lợi

Mẫu sổ chi tiết chi quỹ khen thưởng phúc lợi

Mẫu số S87-BH: Sổ chi tiết chi quỹ khen thưởng phúc lợi là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về việc chi quỹ khen thưởng phúc lợi. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu số S87-BH: Sổ chi tiết chi quỹ khen thưởng phúc lợi

Sổ ghi chép chi tiết chi quỹ khen thưởng phúc lợi

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH:………………………….
—————-

Mẫu số: S87-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

SỔ CHI TIẾT CHI QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI

Năm………..

Đơn vị tính:…………….

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tổng số chi

Trong đó

Số hiệu

Ngày tháng

Chi…

Chi…

Chi…

Chi …

Chi…

A

B

C

D

1

2

3

4

5

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh quý

Lũy kế từ đầu năm

– Sổ này có………, trang, đánh số từ trang 01 đến trang…………………

– Ngày mở sổ: …………………………………………………………………

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S87-BH: Sổ chi tiết chi quỹ khen thưởng phúc lợi

mau so s87 bh 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button