Mẫu sổ điểm cá nhân của giáo viên năm 2022 2023 mới nhất

Mẫu sổ điểm cá nhân của giáo viên là cuốn sổ cần thiết và quan trọng dùng để ghi chép lại thông tin điểm số của học sinh: Điểm miệng, 15p, điểm 1 tiết, điểm học kỳ, điểm trung bình môn

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên là gì?

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS là mẫu kế hoạch làm việc của giáo viên đặt ra trong suốt một năm học bao gồm các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, theo từng chủ điểm, sự kiện trong năm học góp phần giúp công tác dạy và học được thuận lợi đạt kết quả tốt nhất. Mẫu kế hoạch giúp giáo viên nắm được những việc cần làm và thực hiện nó một cách khoa học và đạt hiệu quả cao.

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS năm học 2022 – 2023

Dưới đây là mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS

Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS năm học 2022 - 2023
Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS năm học 2022 – 2023
TRƯỜNG ……………………….

TỔ: ……………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

………, ngày…..tháng……năm 2022

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học …. – ….

– Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của Trường ……

– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023 của Tổ ……………….;

– Căn cứ vào công việc cụ thể của bản thân;

– Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023 của mình như sau:

I. Sơ lược bản thân

Họ và tên: ……..…… Giới tính: ……

Sinh ngày:………… Nơi sinh: ……..

Hệ đào tạo:…………………………….

Ngành đào tạo: ………………………..

Trình độ chuyên môn: ……………….

Trình độ lý luận: ………………………

Ngày vào ngành:………………………

Nhiệm vụ giảng dạy:…………………

Nhiệm vụ kiêm nhiệm:………………

Thành tích năm học 2021 – 2022….:…

………………………………………

………………………………………

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Năm học 2022 – 2023. là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh …………. về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

2. Công việc của bản thân:

­- Phụ trách …………………

– Phụ trách công tác phổ cập giáo dục.

– Giảng dạy lớp…………….

3. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

* Giáo viên:

– Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt.

– Được đào tạo văn bằng …………………..

– Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.

– Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.

– Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm.

– Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

* Học sinh:

– Có sự quan tâm của phụ huynh, động viên, nhắc nhở các em học tập.

– Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.

b. Khó khăn:

– Trang thiết nhà trường nhiều thiếu thốn nên việc đẩy mạnh ………. cho học sinh khó đạt hiệu quả cao.

– Hệ thống máy tính nhà trường quá ít nên việc thực hiện các tiết dạy thực hành Tin học cho sinh vô cùng vất vả.

– Đa số học sinh gia đình chưa có máy vi tính nên ảnh hưởng nhiều đến việc thực hành Tin học ở nhà.

– Giáo viên ở xa trường, nhân viên phục vụ kiêm nhiệm nhiều công tác nên việc phối hợp làm phổ cập giáo dục còn nhiều bất cập.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tư tưởng chính trị

Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng , pháp luật của Nhà nước , tuyệt đối trung thành với Đảng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị .

Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.

Đẩy mạnh việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yếu kém.

2. Công tác chuyên môn

Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường. Quản lý và cập nhật tốt, đầy đủ các phần mềm Ban giám hiệu giao phó.

Duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng và quản lý tốt các loại biên bản, hồ sơ phổ cập.

Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh .

Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục dạy người thông qua dạy chữ và dạy nghề.

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập.

Phối hợp với tổ chuyên môn và các giáo viên dạy Tin học rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình bộ môn Tin học theo định hướng phát triển năng lực phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

Đưa các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… lồng ghép vào dạy học bộ môn và các hoạt động giáo dục.

3. Tham gia các phong trào, hội thi trong năm học

a. Nhiệm vụ

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

b) Chỉ tiêu

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

c. Biện pháp thực hiện

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục

a. Nhiệm vụ

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

b. Chỉ tiêu

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

c. Biện pháp thực hiện

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

5. Nề nếp chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

a. Nhiệm vụ

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

b. Chỉ tiêu:

……………………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………..

c. Biện pháp thực hiện.

………………………………………………………………..

IV. CÁC CHỈ TIÊU:

1. Danh hiệu cá nhân: Về nhà nước: ………

Về Công đoàn: …………..……………………..

2. Kết quả phân loại GV:………………………

3. Kết quả các lần hội giảng:…………………

4. Kết quả kiểm tra hồ sơ, giáo án:…………

5. Chất lương môn dạy:

Môn LỚP TSHS GIỎI KHÁ T BÌNH YẾU
SL TL SL TL SL TL SL TL

Học sinh giỏi cấp huyện:…… em. Học sinh giỏi cấp tỉnh:……em.

Lớp chủ nhiệm: Được xếp vị thứ …./12 lớp trong toàn trường.

………………………

Sửa

3. Mẫu kế hoạch giáo dục của giáo viên theo công văn 5512

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG…………………………
TỔ: …………………………………

Họ và tên giáo viên: …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC …………………….., LỚP…………

(Năm học 20….. – 20…..)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT Bài học(1) Số tiết(2) Thời điểm(3) Thiết bị dạy học(4) Địa điểm dạy học(5)
1
2

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)

STT Chuyên đề (1) Số tiết (2) Thời điểm (3) Thiết bị dạy học (4) Địa điểm dạy học (5)
1
2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa…).

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

… ngày….. tháng…. năm……
TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Sửa

4. Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS chi tiết

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

NĂM HỌC: ………….

Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

– Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học ………….. đối với giáo dục trung học cơ sở của phòng Giáo dục và Đào tạo ………….

– Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học ………… của Trường ………….

– Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn của trường ………….

– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học …………của tổ KHTN

– Căn cứ vào chuyên môn đào tạo, những nhiệm vụ được giao và hoàn cảnh cá nhân

Bản thân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ………… của mình như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

– Năm học mà nhà trường triển khai 4 khối lớp 6, 7, 8, 9 học theo mô hình trường học mới. Mục tiêu đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy năng lực và phẩm chất học sinh.

– Nhà trường trang bị tương đối đầy đủ, kịp thời SGK, SGV, cơ sở vật chất cho dạy và học.

– Về phương tiện dạy học nhà trường có khả năng đáp ứng khá tốt nhu cầu dạy học của giáo viên bộ môn.

– Đa số giáo viên trong tổ có thâm niên giảng dạy, có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác và các phong trào khác.

– Là giáo viên trong xã nên có điều kiện gần gũi học sinh và phụ huynh hơn

– Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt

– Bản thân đã quen với công nghệ thông tin nên tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy trực quan dễ dàng hơn.

– Đã quen dần với phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới.

– Đã được chuẩn hoá về trình độ.

– Đa số các em học sinh ngoan – hiền, có ý thức học tập tốt.

– Phụ huynh đa phần quan tâm trong việc giáo dục các em.

2. Khó khăn

– Học sinh lực học chưa đều, khoảng cách giữa HS khá, giỏi với HS yếu rất xa.

– Một số phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm tới con em mình.

– Một số em chưa chú ý đến việc tự học nên kết quả học tập còn chưa cao.

– Tác động của môi trường bên ngoài như các dịch vụ internet (game online) làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục học sinh.

II. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP

1. Các chỉ tiêu thi đua trong năm học:

1.1. Về cá nhân:

– Đăng kí danh hiệu thi đua năm học: LĐTT – Chủ tịch huyện tặng giấy khen

– Xếp loại đạo đức: Tốt

– Xếp loại chuyên môn: Đạt

– Dự giờ 2 tiết/ 1 đồng chí/học kì

– HS giỏi cấp huyện: 1 em.

– Xếp loại các tiết thao giảng: khá – Giỏi

– Xếp loại chung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1.2. Về chất lượng giảng dạy:

* Kết quả học tập năm học: ………….

Môn Lớp SL Kết quả chất lượng năm ………….
Giỏi Khá TB Yếu Kém
TS % TS % TS % TS % TS %
KHTN
KHTN

Chỉ tiêu năm học: ……….

Môn Lớp SL Kết quả chất lượng năm………….
Giỏi Khá TB Yếu Kém
TS % TS % TS % TS % TS %
KHTN  
KHTN  
KHTN  

2. Tham gia các phong trào

1. Nhiệm vụ:

– Tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua.

– Giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của nhà giáo, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Đoàn kết xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh.

– Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của nhà nước, của ngành, nội quy của nhà trường và pháp luật của nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành tốt nội quy nhà trường và pháp luật của nhà nước.

– Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Chỉ tiêu:

– 100% Tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa do nhà trường và tổ chức.

3. Biện pháp:

– Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong nghề nghiệp, lương tâm trách nhiệm nhà giáo.

4. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

a. Nhiệm vụ:

– Sử dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh, soạn bài phù hợp với đối tượng học sinh, ngôn ngữ truyền đạt dễ hiểu, cách viết xúc tích, đủ ý.

– Thực hiện phụ đạo HS yếu kém theo kế hoạch của nhà trường.

– Xây dựng hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh, đề kiểm tra phân loại học sinh, nội dung đề kiểm tra đánh giá được năng lực và phẩm chất học sinh.

b. Chỉ tiêu:

– Thực hiện theo PPCT chi tiết đã xây dựng.

– Giảng dạy khối 7,8 theo đúng phương pháp mô hình trường học mới. Soạn giảng theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

– Soạn bài đúng quy định, đảm bảo đủ số điểm, các quy định về hồ sơ – sổ sách.

– Tiếp tục phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh.

– Phải thường xuyên dự giờ thăm lớp đúng số giờ quy định.

5. Biện pháp:

* Khâu soạn bài:

– Bài soạn phải tinh gọn và có hệ thống:

– Mỗi bài GV phải định hình phương hướng triển khai bài giảng bao gồm: xác định trọng tâm, thiết kế hệ thống ý, các hoạt động của thầy và trò.

– Ứng dụng CNTT trong việc tìm kiếm tư liệu vào trong dạy học.

* Khâu lên lớp:

Mục tiêu đề ra: Giúp HS nắm được kiến thức cơ bản:

– Vận dụng kết hợp các PPDH, không xem nhẹ bất kì PP nào, điều quan trọng là vận dụng PP đó một cách thích hợp và đạt hiệu quả. Tránh việc vận dụng có tính chất hình thức một số PP như thảo luận, phỏng vấn.

– Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của HS. Yêu cầu HS làm việc nhiều hơn (đọc SGK, trả lời các câu hỏi của GV, thảo luận nhóm khi cần thiết).

– Hạn chế việc đọc – chép, nhìn – chép.

– GV tránh viết quá nhiều trên bảng, hạn chế cho HS ghi lại SGK vào vở.

– Sử dụng TBDH, làm đồ dùng dạy học.

– Rèn luyện kĩ năng diễn đạt cho HS cả dạng nói và dạng viết

* Khâu hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.

– Giao nhiệm vụ cho học sinh làm bài tập và tìm tòi mở rộng ở nhà.

– Hướng dẫn HS chuẩn bị bài trước khi lên lớp.

– Hướng dẫn HS tiếp cận với nguồn tài liệu từ thư viện, từ mạng internet.

6. Nề nếp chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

a. Nhiệm vụ:

– Thực hiện đúng phân phối chương chình, thời khóa biểu.

– Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đảm bảo ngày giờ công.

– Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, dự các cuộc họp theo định kì.

– Tham gia thao giảng, chuyên đề, bài dạy minh họa và tham gia dạy mẫu nếu được đề cử. Rút kinh nghiệm giờ dạy, dự giờ, hoàn thành hồ sơ giáo viên.

– Tham gia sinh hoạt chuyên môn theo NCBH cấp cụm trường

b. Chỉ tiêu:

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ.

– Lập kế hoạch giảng dạy cụ thể, chi tiết, thực hiện chương trình đúng quy định.

– Giảng dạy theo kế hoạch, soạn giáo án theo đặc trưng bộ môn quy, nội dung bài soạn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

c. Biện pháp:

– Luôn luôn học hỏi ở đồng nghiệp, đồng chí đặc biệt là những đồng nghiệp, đồng chí có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn tốt để nâng cao khả năng của bản thân.

– Chấp hành đúng nội quy, quy chế của nghành, của nhà trường dành cho giáo viên.

– Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn cấp trường, cấp huyện về nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

– Tự học thêm về cách soạn giáo án điện tử và ứng dụng CNTT vào dạy học, lựa chọn nội dung Bồi dưỡng thường xuyên về ứng dụng CNTT vào dạy học.

– Trung thực trong công tác chấm chữa, kiểm tra. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá HS, công bằng với mọi học sinh. Giáo dục ý thức, tính trung thực trong kiểm tra thi cử.

– Thường xuyên trau dồi đạo đức nhà giáo, là tấm gương sáng để HS noi theo.

7. Thực hiện chuyên đề và viết sáng kiến kinh nghiệm.

a. Nhiệm vụ:

– Thực hiện được một chuyên đề môn Hóa học tại trường.

b. Chỉ tiêu:

– Chuyên đề: Tính theo phương trình hóa học

– Xếp loại: Khá

c. Biện pháp thực hiện:

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên đề.

– Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề của tổ, nhóm chuyên môn và chuyên môn cấp cụm trường.

– Thực hiện các chuyên đề, sáng kiến kinh nghiêm vào giảng dạy thực tế.

– Viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm.

8. Bồi dưỡng thường xuyên.

a. Nhiệm vụ:

– Tham gia các lớp bồi dưỡng tập trung do PGD, nhà trường tổ chức.

– Tự bồi dưỡng theo các nội dung kiến thức quy định trong Thông tư 31/2011-BGD về quy định bồi dưỡng thường xuyên.

b. Chỉ tiêu:

– Lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

– Phấn đấu bồi dưỡng thường xuyên theo số tiết quy định.

– Phấn đấu đạt loại Giỏi trong công tác BDTX năm học……

c. Biện pháp thực hiện:

– Tích cực dự các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do PGD, nhà trường tổ chức.

– Ghi chép đầy đủ và áp dụng phù hợp vào công tác giảng dạy, giáo dục học sinh.

– Nghiên cứu kĩ nội dung bồi dưỡng thường xuyên được quy định trong Thông tư 31/2011-BGD để lực chọn nội dung phù hợp với bản thân

– Hoàn thàn các bài thu hoạch, bài kiểm tra theo yêu cầu.

– Lưu trữ, hồ sơ, tài liệu BDTX.

9: Công tác bồi dưỡng HSG.

a. Nhiệm vụ:

Bồi dưỡng cho học sinh ngững kiến thức cơ bản và nần cao

b. Chỉ tiêu: Có 1 học sinh đạt HSG cấp huyện

c. Biện pháp thực hiện.

– Soạn giáo án phù hợp với đối tượng học sinh.

– Tích cực học hỏi, sưu tầm tài liệu, sách nâng cao để bồi dưỡng HS giỏi.

– Thường xuyên học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ tin học

– Khi ôn tập cho học sinh các bài tập được phân loại theo chuyên đề giúp học sinh nắm chắc và sâu kiến thức.

– Thường xuyên sưu tầm các đề kiểm tra của nghững năm trước để tìm hiểu thêm một số dạng toán cần bổ sung cho học sinh.

– Sau mỗi chuyên đề có một bài kiểm tra để kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh, từ đó có biện pháp bổ sung phù hợp.

10: Công tác quản lí.

a. Nhiệm vụ

Theo dõi, động viên và nhắc nhở kịp thời giáo viên trong tổ thực hiện tốt nề nếp chuyên môn.

b. Chỉ tiêu: Đôn đốc, vận động 100% GV trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ.

c. Biện pháp thực hiện:

– Vận động, nhắc nhở GV trong tổ thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động do Bộ GD&ĐT phát động. Tiếp tục coi phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh.

– Luôn nêu cao tinh thần tự giác trong công việc và có ý thức thực hiện tốt các công tác được giao.

– Phân công GV giảng dạy theo đúng chuyên môn được đào tạo.

– Kiểm tra hồ sơ giáo án theo đúng lịch, nhắc nhở kịp thời những GV còn thiếu sót trong chuyên môn

– Yêu cầu GV trong tổ thực hiện đúng qui định của ngành, đảm bảo dạy đúng chương trình, chuẩn kĩ năng kiến thức; không cắt xén chương trình, không hạ thấp yêu cầu đào tạo.

– GV trong tổ tham gia đầy đủ 2 đợt hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn: 15/10 và 26/3.

– Tích cực trong hoạt động chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm, dự giờ học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp.

– Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đảm bảo chất lượng.

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH :

Thời gian Nội dung công việc Điều chỉnh, bổ sung
Tháng 8/………. – Phân công chuyên môn kì I

– Soạn GA theo phương pháp đổi mới nhằm phát huy năng lực và phẩm chất học sinh

– Bắt đầu năm học mới từ ngày 19/8/…….

– Ổn định nề nếp dạy – học đầu năm.

– Chuẩn bị lập Kế hoạch tổ, kế hoạch công tác cá nhân, lập Kế hoạch bộ môn.

– Đăng kí LBG trước khi lên lớp

 
Tháng 9/………. – Kiểm tra giáo án vào thứ 2 hàng tuần

– Giảng dạy theo đúng PPCT.

– Chọn HSG Hoá khối 9

– Ôn tập cho HSG ngoài giờ

– Phân công lại CM nếu cần

– Phân công GV làm chuyên đề môn Hóa vào tháng 11/……….

– Dự lễ khai giảng năm học mới.

– Phân công các nhóm trưởng chuyên môn

– Tổ chức họp chuyên môn theo tổ, nhóm

 
Tháng 10/………. – Giảng dạy theo đúng PPCT đã xây dựng

– GA soạn chi tiết theo đúng cấu trúc

– Tiếp tục BD HSG Hoá 9

– Thực hiện đăng kí viết SKKN;

– Dù giê hội giảng đợt 1 môn: Toán, CN, Tin học

– tổ chức rút kinh nghiệm giờ dạy.

– Đôn đốc GV trong tổ Hoàn thành các KH

– Kiểm Tra GA theo quy định

– Tổ chức họp tổ, nhóm chuyên môn soạn 2 tiết dạy theo NCBH môn Toán và môn Công nghệ

– Họp tổ, tổ chức và rút kinh nghiệm 2 tiết dạy theo NCBH

 

 

Tháng 11/………. – Giảng dạy theo PPCT.

– Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 20/11.

– Tiếp tục bồi dưỡng HSG

– Lập đề cương ôn tập HK1

– Tổ chức ôn tập học kì.

– Kiểm Tra GA theo quy định

– Thực hiện tốt chế độ cho điểm và nhận xét học sinh trên phần mềm

 

 

 

Tháng 12/………. – Giảng dạy theo PPCT.

– Tiếp tục ôn tập học kì;

– Tập trung ôn luyện thi HSG hoá 9

– Phân công giáo viên viết và hoàn thiện chuyên đề môn Toán

– Cùng giáo viên Sinh, lí ra đề thi học kì I.

– Hoàn thành chế độ cho điểm, vào điểm

– Tổ chức chuyên đề và rút kinh nghiệm, đánh giá chuyên đề.

– Tham gia bình xét thi đua kì I.

– Kiểm Tra GA

– Lên kế hoạch dạy bù các tiết còn thiếu

.
Tháng 01/ ….. – Phân công chuyên môn nếu có thay đổi

– Thực hiện chương trình HK 2

– Tiếp tục viết, hoàn thiện SKKN

– BDHS Hoá 8

– Thực hiện Công tác kiểm tra, giám sát theo sự phân công của BCH Công Đoàn

– Kiểm Tra GA, Lịch báo giảng

– Tổ chức họp tổ, nhóm chuyên môn

– Cùng giáo viên trong tổ xây dựng tiết dạy theo NCBH môn Sinh học (Cấp cụm)

 
Tháng

2/ …..

– Giảng dạy theo PPCT đã xây dựng

– BDHSG khối 8

– Kiểm Tra GA theo quy định

– Tổ chức họp tổ, nhóm chuyên môn

– Cùng giáo viên trong tổ dạy KHTN ôn tập ra đề thi giữa kì 2.

 
Tháng

3/ …..

– Giảng dạy theo PPCT.

– Hoàn thành viết SKKN.

– Tham gia HĐ chào mừng ngày 26/3 .

– Tăng cường ôn thi HSG hoá 8

– Tham gia dù giê HG đợt 2 môn: Lí, Hóa, Sinh, TD

– Tổ chức họp tổ chuyên môn rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thao giảng đợt 2.

– Kiểm Tra GA, lịch báo giảng theo quy định

 
 

Tháng

4/ …..

– Giảng dạy theo đúng PPCT.

– Lập KH và tiến hành ôn tập HK2;

– Ôn tập học kì II.

– Tăng cường ôn HSG hóa 8 và động viên hs thi tốt.

– Kiểm Tra GA, lịch báo giảng theo quy định

– Vào điểm và nhận xét học sinh trên phần mềm đúng lịch của nhà trường

– Lên kế hoạch ôn thi THPT môn hóa học

 
Tháng

5/ …..

– Hoàn thành chương trình theo KH

– Thi học kì II. Hoàn thành chế độ cho điểm và vào điểm kì II và cả năm.

– Tổ chức và tham gia bình xét thi đua cuối năm giáo viên trong tổ

– Tổng kết thi đua tổ cả năm học.

– Kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường

– Kiểm Tra hồ sơ giáo án của GV trong tổ

– Thu nộp các loại hồ sơ.

 

 

 

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT.

1/ Đối với BGH nhà trường:

– Tập huấn thêm cách sử dụng bảng tương tác và một số kĩ thuật dạy học

– Tạo điều kiện sinh hoạt chuyên môn theo cụm, nhóm chuyên môn.

2/ Đối với tổ chuyên môn:

– Giúp đỡ, hướng dẫn GV hoàn thiện hồ sơ giáo viên.

– Đưa ra góp ý, đánh giá thẳng thắn, ý kiến mang tính xây dựng trong các giờ họp TCM.

– GV trong TCM cần có thái độ, tác phong nghiêm túc hơn nữa trong các giờ họp TCM và đặc biệt là những cuộc họp cấp trường.

– Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy cho GV

5. Mẫu kế hoạch hoạt động cá nhân của giáo viên THCS

TRƯỜNG ………………………

TỔ …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

NĂM HỌC …………………

– Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học ………………….. của Trường …………………..;

– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học ………………… của …………………….;

– Căn cứ vào công việc cụ thể của bản thân;

Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học ………………. của mình như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học:

Năm học ……………………… là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh ………………………… về thực hiện Nghị quyết số ………….. ngày…tháng…năm… Hội nghị lần thứ ……. Ban Chấp hành Trung ương khóa ……… về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

2. Công việc của bản thân:

– Phụ trách công nghệ thông tin nhà trường.

– Phụ trách công tác phổ cập giáo dục.

– Giảng dạy bộ môn ……… lớp …..

3. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

* Giáo viên:

– Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt

– Được đào tạo văn bằng 2 Đại học.

– Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.

– Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.

– Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm.

– Nhà trường có sự chỉ đạo về chuyên môn, sẵn sàng giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

* Học sinh :

– Có sự quan tâm của phụ huynh, động viên, nhắc nhở các em học tập.

– Sách, vở, dụng cụ học tập tương đối đầy đủ.

b. Khó khăn:

– Trang thiết nhà trường nhiều thiếu thốn nên việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho học sinh khó đạt hiệu quả cao.

– Hệ thống máy tính nhà trường quá ít nên việc thực hiện các tiết dạy thực hành Tin học cho sinh vô cùng vất vả.

– Đa số học sinh gia đình chưa có máy vi tính nên ảnh hưởng nhiều đến việc thực hành Tin học ở nhà.

– Giáo viên ở xa trường, nhân viên phục vụ kiêm nhiệm nhiều công tác nên việc phối hợp làm phổ cập giáo dục còn nhiểu bất cập.

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

I . TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ

– Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị .

– Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm. Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo.

– Thực hiện tốt Nghị quyết số ……… ngày…tháng…năm… Hội nghị lần thứ ……… Ban Chấp hành Trung ương khóa ………. về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

– Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.

– Đẩy mạnh viêc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy. Tăng cường chất lượng mũi nhọn, quan tâm phụ đạo cho học sinh yếu kém.

II. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

– Đẩy mạnh hoạt động công nghệ thông tin trong nhà trường. Quản lý và cập nhật tốt, đầy đủ các phần mềm Ban giám hiệu giao phó.

– Duy trì và nâng cao tỷ lệ phổ cập giáo dục THCS. Xây dựng và quản lý tốt các loại biên bản, hồ sơ phổ cập.

– Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học th…………ện, học sinh tích cực” là giải pháp đột phá và lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể, xã hội, giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh .

– Gắn kết hoạt động cung cấp tri thức với kĩ năng thực hành và vận dụng. Thực hiện tốt mục tiêu giáo dục dạy người thông qua dạy chữ và dạy nghề.

– Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập.

– Phối hợp với tổ chuyên môn và các giáo viên dạy Tin học rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa Tin học hiện hành; xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình bộ môn Tin học theo định hướng phát triển năng lực phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường.

– Đưa các nội dung giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… lồng ghép vào dạy học bộ môn và các hoạt động giáo dục.

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
Tháng ……/…….. – Tham mưu BGH xây dựng kế hoạch công tác Phổ cập giáo dục.

– Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành dạy và học bộ môn.

– Chuẩn bị tốt máy tính cho học sinh học Tin học.

– Kiểm tra các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và dạy học.

– Phối hợp Tổ CM, giáo viên Tin học xây dựng phân phối chương trình bộ môn.

Tháng ……/…….. – Tham gia lễ khai giảng năm học.

– Tìm hiểu đặc điểm tình hình học sinh các lớp.

– Hoàn thành xây dựng phân phối chương trình bộ môn.

– Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

– Xây dựng hồ sơ cá nhân.

– Tham mưu và tham gia công tác phổ cập GD

– Xây dựng kế hoạch viết sáng kiến kinh nghiệm

– Thực hiện dự giờ để học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tháng ……/…….. – Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

– Phụ đạo học sinh yếu kém.

– Thăm lớp dự giờ.

– Hỗ trợ học sinh tham gia tự luyện IOE.

– Tổng hợp kết quả điều tra, cập nhập dữ liệu phổ cập GD vào máy tính, phần mềm.

– Chuẩn bị tốt các loại biên bản phổ cập.

Tháng ……/…….. – Tham gia các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11.

– Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

– Phụ đạo học sinh học sinh yếu kém.

– Tham gia các hoạt động tập thể

– Rà soát chương trình, dạy bù.

– Xử lý các sai sót trong dữ liệu phổ cập, hoàn thiện và quản lý tốt các loại hồ sơ phổ cập.

 

Tháng ……/……..

– Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

– Ôn tập học kỳ I.

– Hoàn thành chương trình học kỳ I đúng thời gian.

– Phối hợp Tổ chuyên môn tổ chức thi IOE cấp trường.

– Tham gia coi thi khảo sát.

– Tổng hợp kết quả thi khảo sát và cập nhật phần mềm.

Tháng ……/…….. – Tổng hợp dữ liệu điểm trên phần mềm máy tính.

– Hoàn thành các loại báo cáo cuối học kỳ.

– Dạy học theo chương trình học kỳ II.

– Vào điểm học bạ và Sổ điểm.

– Phối hợpBGH chuẩn bị tốt công tác sơ kết học kỳ I.

Tháng ……/…….. – Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu

– Phụ đạo học sinh yếu kém.

– Thăm lớp dự giờ.

– Rà soát và tiếp tục công tác viết sáng kiến kinh nghiệm.

Tháng ……/…….. – Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu

– Phụ đạo học sinh yếu kém.

– Rà soát việc thực hiện chương trình và dạy bù.

– Tham gia các hoạt động kỉ niệm 8/3 và 26/3.

– Đẩy mạnh việc viết sáng kiến kinh nghiệm.

Tháng ……/…….. – Dạy học theo PPCT, thời khóa biểu.

– Phụ đạo HS yếu kém.

– Tham gia coi thi và chấm thi nghề PT.

– Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II.

– Hòa thành công tác viết sáng kiến kinh nghiệm

 

Tháng ……/……..

– Hoàn thành chương trình đúng thời gian.

– Coi thi, hỗ trợ công tác vào điểm thi khảo sát.

– Tổng hợp kết quả thi khảo sát.

– Cập nhật dữ liệu phần mềm xét tốt nghiệp.

– Rà soát, hoàn thành số liệu trên các phần mềm.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

– Đề nghị BGH, Tổ chuyên môn cần tạo điều kiện thuận lợi để bản thân có thể thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Cần tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, góp ý theo chuyên đề, phương pháp giảng dạy, các công tác khác để các giáo viên có cơ hội tiếp xúc, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác.

– Cần tổ chức cho HS tham gia ngoại khóa thường xuyên.

………, ngày…tháng…năm…
DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Tổng kết: Trên đây là mẫu sổ điểm cá nhân do trường THPT Đồng Hới sưu tầm và tổng hợp để gửi đến thầy cô nhằm giúp thầy cô lập ra được mẫu sổ điểm khoa học, đúng theo yêu cầu mà Bộ GDĐT quy định.

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *