Biểu mẫu

Mẫu số 34/PTHA: Thông báo giải quyết tố cáo

Mẫu số 34/PTHA: Thông báo giải quyết tố cáo là gì? Mẫu thông báo giải quyết tố cáo gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu thông báo giải quyết tố cáo

1. Định nghĩa Mẫu số 34/PTHA: Thông báo giải quyết tố cáo là gì?

Mẫu số 34/PTHA: Thông báo giải quyết tố cáo là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc giải quyết tố cáo. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, nội dung giải quyết tố cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Bạn đang xem bài: Mẫu số 34/PTHA: Thông báo giải quyết tố cáo

2. Mẫu số 34/PTHA: Thông báo giải quyết tố cáo

Mẫu số 34/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../TB-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

THÔNG BÁO
Về việc giải quyết tố cáo

Kính gửi: …………………………………………

Căn cứ … Điều … Luật Thi hành án dân sự………… ;

Căn cứ Điều … Luật Tố cáo ………………… ;

Căn cứ Bản án, Quyết định số ……………… ngày ….. tháng…. năm ……. của ………………

Căn cứ đơn tố cáo về thi hành án của ông (bà) ……………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Nội dung tố cáo:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Kết luận nội dung tố cáo số …………….. ngày ….. tháng …… năm …….. của Phòng Thi hành án ………………………….

Nội dung kết luận nội dung tố cáo cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Vậy, Phòng Thi hành án ……………………….. thông báo để ông (bà)… biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT, HS, THA; ….

TRƯỞNG PHÒNG

3. Mẫu số 20/THA: Thông báo giải quyết tố cáo

Mẫu số: 20/THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /TB-THA

……, ngày….. tháng……. năm……

THÔNG BÁO
Về việc giải quyết tố cáo

Căn cứ Điều 157 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Điều 26 Luật Tố cáo năm 2011;

Căn cứ Bản án, Quyết định số:….. ngày…… tháng…. năm……. của………………….

Căn cứ đơn tố cáo về thi hành án của ông (bà)……………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Nội dung tố cáo:

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Kết luận giải quyết tố cáo số……… ngày…. tháng….. năm…. của cơ quan Thi hành án……………………………………………………………………………………………………

Nội dung kết luận giải quyết tố cáo cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Vậy, cơ quan Thi hành án………… thông báo để ông (bà) biết./.

Nơi nhận:
– Người tố cáo;
– Cục THA/BQP
– Lưu: VT, HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Mẫu số 20/THA: Thông báo giải quyết tố cáo

mau so 20 tha 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button