Biểu mẫu

Mẫu số 08.TC: Quyết định cho phép nhập khẩu tàu cá

Quyết định cho phép nhập khẩu tàu cá

Mẫu quyết định cho phép nhập khẩu tàu cá

Mẫu số 08.TC: Quyết định cho phép nhập khẩu tàu cá là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cho phép nhập khẩu tàu cá. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu số 08.TC: Quyết định cho phép nhập khẩu tàu cá

Quyết định về việc cho phép nhập khẩu tàu cá

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./QĐ-TCTS…….

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép nhập khẩu tàu cá

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số ………/QĐ-TTg ngày tháng năm của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số ………/NĐ-CP ngày …. tháng năm của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản năm 2017;

Căn cứ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản;

Xét đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá của (tổ chức, cá nhân): …………………………………..;

Theo đề nghị của …………………………………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Cho phép (tổ chức, cá nhân) ……………………………. được nhập khẩu tàu cá sau:

Tên tàu:

Vật liệu:

Kiểu tàu:

Công dụng:

Năm và nơi đóng

Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu cá:

Chiều dài lớn nhất Lmax …………..

Chiều rộng lớn nhất Bmax …………

Chiều cao mạn D ………………….

Tổng dung tích (GT) ………………

Số lượng máy ………………………

Chiều dài thiết kế Ltk ……………………..

Chiều rộng thiết kế Btk ……………………

Chiều chìm d ………………………………

Trọng tải toàn phần (DW) …………………

Tổng công suất ……………………………..

Kiểu máy

Số máy

Công suất

Năm chế tạo

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài chính;
– UBND cấp tỉnh (nơi có tổ chức, cá nhân nhập khẩu tàu cá);
– Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
– Tổng cục Hải quan;
– Sở NN&PTNT (nơi có tổ chức, cá nhân nhập khẩu tàu cá);
– Lưu: VT, ……..

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mẫu số 08.TC: Quyết định cho phép nhập khẩu tàu cá

mau so 08 tc 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button