Biểu mẫu

Mẫu số 07/SNV: Sổ chi tiết tài khoản

Mẫu số 07/SNV: Sổ chi tiết tài khoản là gì? Mẫu sổ chi tiết tài khoản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu sổ chi tiết tài khoản

1. Định nghĩa mẫu số 07/SNV: Sổ chi tiết tài khoản là gì?

Mẫu số 07/SNV: Sổ chi tiết tài khoản là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về thông tin tài khoản của doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ thông tin tài khoản, số phát sinh…

Bạn đang xem bài: Mẫu số 07/SNV: Sổ chi tiết tài khoản

2. Mẫu số 07/SNV: Sổ chi tiết tài khoản

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN…………
CHI CỤC ………………….

Mẫu số 07/SNV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

(Dùng cho các tài khoản chưa có sổ chi tiết)

Tài khoản cấp I:

Tài khoản cấp II:

Đơn vị: đồng

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Số phát sinh

Số dư Tài khoản

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

Dư đầu kỳ

Cộng phát sinh

Lũy kế từ đầu năm

Dư cuối kỳ

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Ngày… tháng…năm…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 07/SNV: Sổ chi tiết tài khoản

mau so 07 snv 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button