Biểu mẫu

Mẫu quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Mẫu quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin phân bón… Mẫu được ban hành theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
——-

Bạn đang xem bài: Mẫu quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………../QĐ-……

…………., ngày …… tháng …… năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số …../2019/NĐ-CP ngày …… tháng ….. năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón;

Căn cứ Quyết định số …………….. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật;

Xét đề nghị của …………………………………(1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận … (2) phân bón lưu hành tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân sau:

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………………………………….…………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………….……Fax: …………………………………….

Mã số doanh nghiệp (nếu có): ………………………………………………………

STT

Loại phân bón

Tên phân bón

Mã số phân bón

Chỉ tiêu chất lượng

Phương thức sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Hạn sử dụng

1

2

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….

Điều 3. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: (1).

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(tên, đóng dấu)

(1) Lãnh đạo đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ công nhận phân bón.

(2) Số lượng viết bằng số và chữ.

Mẫu quyết định về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button