Biểu mẫu

Mẫu quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ

Quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu quyết định về việc thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ

Mẫu quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2019/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ

Quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ

BỘ QUỐC PHÒNG
CỤC KHOA HỌC QUÂN SỰ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………../QĐ-KHQS

Hà nội, ngàythángnăm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án DA3

CỤC TRƯỞNG CỤC KHOA HỌC QUÂN SỰ

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………. ;

Căn cứ……………………………………………………………………………………………………………. ;

Xét đề nghị của…………………………………………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ Quốc phòng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “…DA3…”, gồm:

1. Đồng chí…………………………: Chủ tịch Hội đồng.

2. Đồng chí…………………………: Ủy viên Thư ký.

3. Đồng chí…………………………: Ủy viên Phản biện 1.

4. Đồng chí…………………………: Ủy viên Phản biện 2.

5. Đồng chí…………………………: Ủy viên hội đồng.

6. Đồng chí…………………………: Ủy viên hội đồng.

7. Đồng chí…………………………: Ủy viên hội đồng.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ…………………………………………………………………………… ;

Chủ đầu tư có trách nhiệm…………………………………………………………………………………..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng, các thành viên trong Hội đồng, chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 1;
– …;
– Lưu: VT, HC; C10.
Nơi ghi độ mật

CỤC TRƯỞNG

Thiếu tướng Nguyễn Văn A

Ghi chú:

– DA3: Tên dự án đầu tư.

Mẫu quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ cấp bộ

mau quyet dinh thanh lap hoi dong khoa hoc va cong nghe cap bo 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button