Biểu mẫu

Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động

Quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động

Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động là mẫu bản quyết định được các đơn vị lập ra để quyết định về việc thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động. Mẫu quyết định nêu rõ thành viên của đoàn điều tra. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động tại đây.

Quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

1. Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP

mau quyet dinh thanh lap doan dieu tra tai nan lao dong 1

Bạn đang xem bài: Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động

TÊN CƠ SỞ
——-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …. /QĐ-ĐTTNLĐ

…………., ngày …. tháng ….. năm …….

QUYT ĐỊNH

V/v thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của …….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn Điều tra tai nạn lao động của1 ……………………………

Gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Họ tên ……………………………, Chức danh ………………….., Trưởng đoàn;

2. Họ tên ……………………………, Chức danh ………………….., Thành viên;

3. ……………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Đoàn Điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành Điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại ……………… hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

Điều 3. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, các cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

__________________

1 Ghi tên cơ sở

2. Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động của Bộ Quốc phòng

PHỤ LỤC III
MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BQP ngày 04 tháng 01 năm 2017)

Đơn vị ………………(1)….
……………..(2)…….
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………./QĐ …………, ngày….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động

………………………………………….(2)……………………..

Căn cứ Thông tư số …………/2016/TT-BQP ngày…….tháng……năm………. của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng

Xét đề nghị của ………………………………………..(3)……………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động …………(2)………………………………….

Gồm các đồng chí có tên dưới đây:

1. ………………………………………………………………………………………………………….;

2. ………………………………………………………………………………………………………….;

3. ………………………………………………………………………………………………………….;

Điều 2: Đoàn điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại …………………………………………….. hồi …. giờ ….. phút, ngày ….. tháng…. năm ….. theo Thông tư quy định khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Quân đội.

Điều 3: Thủ trưởng …..(3)…., các đồng chí có tên tại Điều 1, các đơn vị và cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu.

Thủ trưởng………….(2)……….
(Chữ ký và đóng dấu)

(1) Đơn vị cấp trên trực tiếp;

(2) Đơn vị ra quyết định thành lập đoàn điều tra;

(3) Cơ quan đề nghị thành lập đoàn điều tra.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button