Biểu mẫu

Mẫu quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Mẫu quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp là gì? Mẫu bản quyết định công nhận nguồn giống gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

1. Định nghĩa mẫu quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp là gì?

Mẫu quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, nguồn giống cây trồng lâm nghiệp…

Bạn đang xem bài: Mẫu quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

2. Mẫu quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/QĐ-……

Hà Nội, ngày thángnăm ……

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ …..;

Căn cứ Thông tư số /2018/TT-BNNPTNT ngày tháng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính;

Theo đề nghị của …….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận nguồn giống (chi tiết loài cây, diện tích, loại, nguồn giống, mã số nguồn giống, địa điểm, thời hạn sử dụng, số lượng tối đa vật liệu giống có thể cung cấp trong 1 năm và chủ nguồn giống).

Điều 2. Trách nhiệm của chủ nguồn giống.

Điều 3. Chánh Văn phòng cơ quan thực hiện công nhận nguồn giống, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ nguồn giống chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT,…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

Mẫu quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

mau quyet dinh cong nhan nguon giong cay trong lam nghiep 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button