Biểu mẫu

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám

Mẫu phiếu yêu cầu về việc cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám là mẫu phiếu được lập ra để yêu cầu về việc cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám. Mẫu được ban hành theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …………………………………………

1. Tên cơ quan, tổ chức (nếu có): ……………………………………………………………………

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

3. Số điện thoại: …………………………………. Fax: ……………………………. Email: …..…

4. Tên cá nhân yêu cầu thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám: …………………………. Số điện thoại: …………………… Email: …….

5. Số CMTND/Thẻ căn cước, ngày cấp, nơi cấp: ………………………………………………

6. Danh mục và nội dung thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám yêu cầu cung cấp:

Loại dữ liệu ảnh viễn thám

Mức độ xử lý

Độ phân giải

Thời gian chụp ảnh

Khu vực yêu cầu

Số lượng

7. Mục đích sử dụng thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám: ……………………………………………

8. Nguồn kinh phí dự kiến: ………………………………………………………………………………….

Sơ đồ hoặc tọa độ khu vực yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám: (gửi kèm theo phiếu yêu cầu)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám

mau phieu yeu cau cung cap thong tin du lieu anh vien tham 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button