Biểu mẫu

Mẫu lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Mẫu lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản là mẫu lời chứng được lập ra để chứng thực văn bản từ chối nhận di sản. Mẫu nêu rõ nội dung lời chứng… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản (trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng từ chối nhận di sản thừa kế)

Ngày……………………. tháng……………… năm……………… (Bằng chữ……………………. )(1)

Bạn đang xem bài: Mẫu lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Tại……………………………………………………………………………………………………………… (2).

Tôi (3)………………………………………………………………..………. là (4) ……………………….

Chứng thực

– Văn bản từ chối nhận di sản này được lập bởi các ông/bà có tên sau:

1. Ông/bà Giấy tờ tùy thân (6) số………

2. Ông/bà Giấy tờ tùy thân (6) số……..

……………

– Các ông/bà có tên trên cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản từ chối nhận di sản.

– Tại thời điểm chứng thực, những người từ chối nhận di sản minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, tự nguyện từ chối nhận di sản và đã cùng ký/điểm chỉ (7) vào văn bản từ chối nhận di sản này trước mặt tôi.

Văn bản từ chối nhận di sản này được lập thành …………………………………… bản chính (mỗi bản chính gồm … tờ, …. trang), giao cho:

+…………………………………………………. bản;

+…………………………………………………. bản;

+…………………………………………………. bản;

Lưu tại………………………………………………………. (2) 01 (một) bản.

Số chứng thực……………………………….. quyển số……………….. (8) – SCT/HĐ,GD

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (10)

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button