Biểu mẫu

Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn – Hợp đồng làm việc

Hợp đồng làm việc

Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về việc ký kết làm việc xác định thời hạn. Mẫu được ban hành theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn – Hợp đồng làm việc

Mẫu Hợp đồng làm việc xác định thời hạn mới nhất

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là gì?

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải có một trong các lý do:

+ Không được bố trí đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc điều kiện làm việc đã thỏa thuận;

+ Trả lương không đầy đủ hoặc đúng hạn;

+ Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

+ Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục công việc;

+ Được bầu, bổ nhiệm ở cơ quan dân cử, bộ máy Nhà nước;

+ Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định;

+ Bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

– Báo trước ít nhất 30 ngày.

Thời gian được báo trước khi doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng:Ít nhất 30 ngày

2. Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG: ………..

ĐƠN VỊ: ……………..

———

Số: /HĐLV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

….. , ngày …. tháng …. năm ….

……………………………………….

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Căn cứ Nghị định số ……/2020/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định ………… của …………. về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức …………….

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ……………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho đơn vị (1) …………………………………………………………………………

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/Bà: …………………………………………………………………………

Sinh ngày…… tháng ……… năm …….. tại ………………………………………………….

Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………………….

Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………………

Năm tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng ………………………………………………….

Địa chỉ thường trú tại: ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân …………………………

Cấp ngày …… tháng …… năm ……. tại ………..

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Loại hợp đồng, thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

– Loại Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (2) ……………………………………….

– Thời hạn của Hợp đồng: ………………………………………………………………………

– Từ ngày ….. tháng ……. năm ……. đến ngày ……. tháng ……. năm …………..

– Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có): …………………………………………….

– Từ ngày ……. tháng …….. năm …….. đến ngày ………. tháng ……. năm …………

– Địa điểm làm việc (3): ………………………………………………………………………….

– Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………………….

– Chức vụ (nếu có): ………………………………………………………………………………..

– Nhiệm vụ (4) ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (5): ……………………………………………………………………….

– Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký kết hợp đồng làm việc

1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.

– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Chấp hành việc bố trí, phân công khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:

– Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều; 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

– Phương tiện đi lại làm việc (6): …………………………………………………………

– Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (7): …………………………….. Bậc: ………….. Hệ số lương …………………………………………………………………

– Phụ cấp (nếu có) gồm (8): ………………………………………. được trả ……….. lần vào các ngày …………. và ngày …………….. hàng tháng.

– Thời gian tính nâng bậc lương: ………………………………………………………….

– Khoản trả ngoài lương ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

– Chế độ bảo hiểm (9): ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (10): ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Được tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày khi đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu.

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác (11) ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong hợp đồng làm việc.

– Trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày của viên chức, phải tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc với viên chức trong trường hợp đơn vị sự nghiệp còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đẩy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn:

– Sử dụng viên chức để hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, phân công, tạm đình chỉ công tác…).

– Chấm dứt hợp đồng làm việc, kỷ luật viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị như nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản; hợp đồng có hiệu lực từ ngày ….. tháng…. năm ….

– Hợp đồng này làm tại …………………….. , ngày …. tháng … năm ……

NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

3. Mẫu hợp đồng làm việc xác định thời hạn theo Thông tư 03/2019/TT-BNV

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV do Bộ Nội vụ ban hành ngày 14/05/2019

Bộ, ngành, địa phương:…..…
Đơn vị: ………………

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:….. /HĐLV

……….., ngày …. tháng ….. năm ….

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

– Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

– Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

– Căn cứ Quyết định số ……. của …….. về việc công nhận kết quả tuyển dụng …………..

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

Đại diện cho đơn vị (1) ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………

Sinh ngày …… tháng ….. năm…….. tại……………………………………………………………….

Trình độ đào tạo: ……………………………………………………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………………………………………

Năm tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng……………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú tại: ……………………………………………………………………………………..

Số chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân …………………………………….

Cấp ngày ……. tháng ……. năm…….. tại ……………………………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Loại hợp đồng, thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

– Loại Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (2) …………………………………………………….

– Thời hạn của Hợp đồng: ………………………………………………………………………………..

– Từ ngày …… tháng ….. năm …….. đến ngày …… tháng …… năm…………………..

– Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có): ……………………………………………………….

– Từ ngày …….. tháng …….. năm …….. đến ngày ……. tháng …….. năm ……………

– Địa điểm làm việc (3): ……………………………………………………………………………………

– Chức danh chuyên môn: ………………………………………………………………………………..

– Chức vụ (nếu có): …………………………………………………………………………………………

– Nhiệm vụ (4) ………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc (5): …………………………………………………………………………………….

– Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ………………………………………………..

Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký kết hợp đồng làm việc

1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc, và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của Luật Viên chức.

– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

– Chấp hành việc sắp xếp, điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

2. Quyền lợi:

– Được hưởng các quyền lợi quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

– Phương tiện đi lại làm việc (6): ………………………………………………………………………..

– Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số) (7):…………………………………………… ,

Bậc: ………….. Hệ số lương …………………………………………………………………………….

– Phụ cấp (nếu có) gồm (8): ……………………………………………………………………………..

được trả ………….. lần vào các ngày …………….. và ngày ……………..hàng tháng.

– Thời gian tính nâng bậc lương: ……………………………………………………………………….

– Khoản trả ngoài lương……………………………………………………………………………………

– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:…………………………………………………

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

– Chế độ bảo hiểm (9):………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………………………….

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (10): ………………………………………………………………………………………………………

– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Những thỏa thuận khác (11) ……………………………………………………………………………

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

2. Quyền hạn:

– Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác…).

– Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

Điều 5. Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của viên chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

– Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị như nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản và hợp đồng có hiệu lực từ ngày ….. tháng…. năm …..

– Hợp đồng này làm tại…………………………ngày …… tháng ….. năm ………

Người được tuyển dụng và
ký kết hợp đồng
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn Hợp đồng làm việc xác định thời hạn

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi rõ Hợp đồng có thời hạn thì ghi cụ thể thời hạn bắt đầu và kết thúc.

3. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm.

5. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

6. Phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

7. Ghi cụ thể chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm, mức lương chính, hình thức trả lương (lương thời gian, khoán…).

8. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm v.v…

9. Ghi cụ thể quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng. Ví dụ: Được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

10. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

11. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận khuyến khích và có lợi hơn cho viên chức như: Những vật dụng rẻ tiền mau hỏng, khi hư hỏng, mất, không phải đền bù, thực hiện tốt Hợp đồng làm việc được đi du lịch, nghỉ mát, tham quan không mất tiền, được hưởng lương tháng thứ 13, 14, được nghỉ phép thêm vài ngày đến một tuần, tai nạn rủi ro ngoài giờ làm việc được trợ cấp thêm một khoản tiền, được tặng quà ngày sinh nhật, …./.

4. Hình ảnh hợp đồng làm việc xác định có thời hạn

mau hop dong lam viec xac dinh thoi han 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button