Biểu mẫu

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện là gì? Mẫu bản hợp đồng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Định nghĩa mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện là gì?

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ghi chép về việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện. Mẫu nêu rõ thông tin của hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên…

Bạn đang xem bài: Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

2. Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

CƠ QUAN QUẢN LÝ
TÊN CƠ SỞ CAI NGHIỆN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/HĐDV

……………., ngày ….. tháng ….. năm ……

HỢP ĐỒNG
Cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Căn cứ Nghị định số: /2018/NĐ-CP ngày tháng năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định thành lập Cơ sở ………………………………………………..

Căn cứ Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy số /BLĐTBXH-GPHĐCNMT ngày tháng năm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho cơ sở ……….. trong đó có nội dung hoạt động được phép cai nghiện ma túy………………..;

Xét nguyện vọng của người ký hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện và khả năng của cơ sở cai nghiện;

Hôm nay, ngày …….. tháng………. năm 20…….

Tại Cơ sở………………chúng tôi gồm có:

I. Bên A: TÊN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

1. Ông/Bà ………………………………………………………………………………

2. Chức vụ: …………………………………………………………………………….

3. Điện thoại……… Số Fax: …………………………Email: ………………..………

4. Số tài khoản:………………….. mở tại ngân hàng ……………………………….

5. Mã số thuế: …………………………………………………………………………..

II. Bên B: NGƯỜI KÝ HỢP ĐỒNG CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

1. Ông/bà: …………………………………………………………..………………….

2. Sinh ngày………..tháng……năm …………….

3. Số của giấy tờ (thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe): …………………………………. ngày cấp………………………………; nơi cấp ……………………….

4. Địa chỉ nơi ở: ……………………………………………………….………………

5. Điện thoại: ………………………………………………………………………….

6. Quan hệ với người cai nghiện ma túy tự nguyện (Ghi rõ: Là người nghiện ma túy; người giám hộ; cha, mẹ).

………………………………………………..……………………………………….

Hai bên thống nhất ký hợp đồng cai nghiện ma túy với các điều khoản sau:

Điều 1. Hình thức và thời gian cai nghiện ma túy

Hình thức và thời gian cai nghiện ma túy:

1. Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe (chỉ điều trị nội trú, trừ trường hợp chỉ định của Bác sỹ).

…………………………………………………………………………………………

2. Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện (Ghi cụ thể nội trú; ngoại trú; cả nội trú và ngoại trú với thời gian cụ thể).

…………………………………………………………………………………………

Điều 2. Các khoản kinh phí được nhà nước hỗ trợ và thỏa thuận người cai nghiện phải đóng góp

1. Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe

…………………………………………………………………………………………

2. Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện

…………………………………………………………………………………………

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan

1. Quyền và trách nhiệm của người cai nghiện ma túy tự nguyện

a) Người cai nghiện ma túy tự nguyện được cơ sở cai nghiện cung cấp các thông tin sau:

– Các hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

– Mức kinh phí nhà nước hỗ trợ khi cai nghiện ma túy tự nguyện.

– Nội quy, quy chế khi cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cai nghiện ma túy.

– Điều kiện chấm dứt hợp đồng trong trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện vi phạm hợp đồng đã được ký giữa người cai nghiện ma túy tự nguyện với cơ sở cai nghiện ma túy.

– Các hình thức cai nghiện ma túy.

– Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sử dụng cho mục đích cai nghiện ma túy và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

– Điều kiện để người cai nghiện ma túy tự nguyện được cung cấp các dịch vụ cai nghiện ở mức chi phí cao hơn.

b) Trách nhiệm của người nghiện ma túy khi tham gia cai nghiện ma túy

– Tôn trọng và không có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người khác tại cơ sở cai nghiện ma túy.

– Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng nghiện ma túy.

– Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện trong thời gian cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.

– Chi trả các chi phí ngoài mức nhà nước hỗ trợ theo quy định và các dịch vụ cao hơn khi sử dụng theo thỏa thuận.

2. Quyền và trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy

a) Cơ sở cai nghiện ma túy được quyền

Chấm dứt hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện đối với những người vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy.

b) Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy

– Khi tiếp nhận người nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy phải kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận người nghiện ma túy, đồ dùng cá nhân và tư trang (nếu có); khám sức khỏe ban đầu.

– Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động cai nghiện, nội quy quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy.

– Bảo mật thông tin của người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện, trừ các trường hợp sử dụng cho Mục đích cai nghiện ma túy và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

– Tổ chức cung cấp đầy đủ dịch vụ cai nghiện ma túy cho người cai nghiện ma túy tự nguyện theo đúng Hợp đồng đã ký.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày …….. tháng …….. năm ……. và kết thúc vào ngày ……. tháng ………. năm ………

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy cần thiết thay đổi; bổ sung nội dung, hai bên thỏa thuận để thực hiện.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định hiện hành.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

mau hop dong cung cap dich vu cai nghien ma tuy tu nguyen 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button