Biểu mẫu

Mẫu giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Mẫu giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 2021

1. Giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh theo Thông tư 01/2021

mau giay xac nhan doanh nghiep dang ky tam ngung kinh doanh 1

Phụ lục V-11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

_______

Số: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

……., ngày …. tháng ….. năm ……

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh:………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………….

Điện thoại: ………………………….Fax:………………………….

Email: ………………………….Website:………………………….

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp …/…/ Nơi cấp:

Doanh nghiệp và tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng …. năm ….. đến hết ngày …. tháng …. năm…….

Lý do tạm ngừng:………………………………………………..

Nơi nhận:

– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;

– …………..;

– Lưu: ……….

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2. Giấy xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh theo Thông tư 02/2019

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm ….….

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: ……………………. Fax:

Email: …. Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ ghi nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Doanh nghiệp và tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày …… tháng …… năm ……….. đến ngày…… tháng …… năm …………

Lý do tạm ngừng:

Nơi nhận:
– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
– …………….;
– Lưu: …..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button