Biểu mẫu

Mẫu giấy xác nhận chất lượng thức ăn

Giấy xác nhận chất lượng thức ăn

Mẫu giấy xác nhận về chất lượng thức ăn

Mẫu giấy xác nhận chất lượng thức ăn là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về chất lượng thức ăn. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận… Mẫu được ban hành theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy xác nhận chất lượng thức ăn

Giấy xác nhận về chất lượng thức ăn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
The Socialist Republic of Vietnam
Independent – Freedom – Happiness
————–

Cơ quan cấp xác nhận chất lượng/Department issues the quality certificate

Địa chỉ/Address: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại/Tel:…………………………………… Fax: …………………………………………………….

GIẤY XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG
QUALITY CERTIFICATE

Số /No: …………………………………………………………………………………………………………..

Bên bán hàng/ Seller:

Địa chỉ, Điện thoại, Fax./Address, Phone, Fax:

Bên bán hàng/ Seller:

Nơi xuất hàng/Port of departure:

Bên mua hàng/Buyer:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại, Fax/Phone, Fax:

Bên mua hàng/Buyer:

Địa chỉ/Address:

Nơi nhận hàng/Port of Destination:

Tên hàng hóa/Name of goods

Khối lượng
Quantity, Volume:

Mô tả hàng hóa/Description of goods:

Căn cứ vào kết quả kiểm tra số…., Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng số …… và kết quả phân tích chất lượng …….

(Cơ quan cấp xác nhận chất lượng)

Xác nhận lô hàng đạt yêu cầu chất lượng/Hereby certificates the goods meet the quality requirements

Căn cứ vào kết quả kiểm tra số…., Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng số …… và kết quả phân tích chất lượng …….

(Cơ quan cấp xác nhận chất lượng)

Căn cứ vào kết quả kiểm tra số…., Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng số …… và kết quả phân tích chất lượng …….

(Cơ quan cấp xác nhận chất lượng)

…………………., ngày/date:
Đại diện cơ quan kiểm tra
Representative of Inspection body
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận chất lượng thức ăn

mau giay xac nhan chat luong thuc an 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button