Biểu mẫu

Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại

Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại là gì? Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu giấy phép về việc sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại

1. Định nghĩa mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại là gì?

Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại là mẫu bản giấy phép được lập ra để cho phép về việc sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại. Mẫu nêu rõ nội dung giấy phép, thông tin sản xuất…

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại

2. Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./GP-BCT

………, ngày…… tháng……. năm 20…

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ

(Cấp lại lần thứ….)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ ………..……………………………………………………………….(1);

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá;

Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá số… ngày … tháng .. năm .. của……….(2);

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

1. Cho phép……………………………………………………………………………..(2)

2. Địa chỉ trụ sở chính……………………………………………………………………;

Điện thoại..……………………….……………….. Fax…………………………;

3. Địa điểm sản xuất:…………………………………………………………………….;

Điện thoại………..…………………………………….Fax…………………………;

4. Quyết định thành lập số:…. ngày……tháng…..năm….. của……………………. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):……………………………………………………….

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.…………..do ……………cấp ngày….. tháng….. năm……….

6. Được phép sản xuất các loại sản phẩm thuốc lá sau:………………………….(4)

7. Sản lượng được phép sản xuất sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trong nước………………(5) triệu bao/năm

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

……………………..(2) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép(6)

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…… tháng ….. năm……/.

Nơi nhận:
– .. ……..(1);
– ………..(7);
– Lưu: VT, CN.

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương.

(2): Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép.

(3): Khả năng của máy móc thiết bị đồng bộ để sản xuất sản phẩm thuốc lá.

(4): Ghi các loại sản phẩm thuốc lá (ví dụ: thuốc lá điếu nhãn quốc tế, thuốc lá điếu nhãn nội địa).

(5): Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp.

(6): Thời hạn của Giấy phép là thời hạn ghi trong Giấy phép được cấp lần đầu

(7): Tên các tổ chức có liên quan.

Mẫu giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá cấp lại

mau giay phep san xuat san pham thuoc la cap lai 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button