Biểu mẫu

Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay

Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay là gì? Mẫu giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu giấy chứng nhận về việc xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay

1. Định nghĩa mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay là gì?

Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, lý do xóa đăng ký…

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay

2. Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
MINISTRY OF TRANSPORT
CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIETNAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————

Số:…/năm/GCN-CHK
Number ref: …/year/GCN-CHK

GIẤY CHỨNG NHẬN XÓA ĐĂNG KÝ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI TÀU BAY

DEREGISTRATION CERTIFICATE OF RIGHT(S) IN AIRCRAFT

1. Người đề nghị xóa đăng ký/Applicant for deregistration

Tên/Full name:

Địa chỉ/Address:

2. Tàu bay/Aircraft

Số hiệu đăng ký/Registration mark:

Loại tàu bay/Type of aircraft:

Kiểu loại tàu bay/Designation of aircraft:

Nhà sản xuất/Manufacturer:

Số và năm xuất xưởng tàu bay/Manufacture’s serial number and year:

Kiểu loại động cơ/Designation of engines:

3. Giấy chứng nhận đã cấp/Issued certificate

Số/No:

Ngày cấp/Date of issued:

Ngày xóa đăng ký/Date of deregistration

Ngày cấp/Date of issue

Ký tên/Signature

Ghi chú/Notes

Mẫu giấy chứng nhận xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay

mau giay chung nhan xoa dang ky cac quyen doi voi tau bay 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button