Biểu mẫu

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp nhé.

Mẫu giấy chứng nhận về việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

1. Định nghĩa mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp là gì?

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, nội dung đăng ký hoạt động giáo dục…

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

2. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY (2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/GCNĐKHĐ-…(3)…

…………., ngày …… tháng …. năm 20…..

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

…………………………..(4)…………………………chứng nhận:

1. Tên cơ sở đăng ký (ghi bằng chữ in hoa): ……………………….……………

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………….…..

Thuộc: …………………………………..……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………….……Fax: ……………………………………..

Website: …………………………………Email: ……………………………………

Địa chỉ phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có): ………………………………

Quyết định thành lập, cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………………………………….

Ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp: …………………………………………….

2. Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

– Tại trụ sở chính:

TT

Tên ngành/nghề đào tạo

Mã ngành/ nghề (5)

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

– Tại phân hiệu/địa điểm đào tạo khác (nếu có): ……………(6)………………………

TT

Tên ngành/nghề đào tạo

Mã ngành/ nghề (7)

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

……….(8)…………….
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn:

(1): Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với giấy chứng nhận do Tổng cục Dạy nghề cấp) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với giấy chứng nhận do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp);

(2): Tổng cục Dạy nghề hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

(3): Tên viết tắt của cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(4): Tên đầy đủ của cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

(5), (7): Mã ngành/nghề áp dụng đối với các ngành/nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

(6): Ghi địa chỉ của từng phân hiệu/địa điểm đào tạo;

(8): Quyền hạn, chức vụ của người ký.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

mau giay chung nhan dang ky hoat dong giao duc nghe nghiep 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button