Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận GMP

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận GMP là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp lại gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận GMP

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận GMP là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận GMP là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại giấy chứng nhận GMP. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin người làm đơn…

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận GMP

2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận GMP

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………….

(Địa danh), ngày …. tháng …. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
Giấy chứng nhận GMP, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y

Kính gửi: (1)……………………………………………………………..

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc thú y;

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc thú y.

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ:

Tên: ………………………………………………………………………….………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….………

Số điện thoại: ………………………………………………… Số Fax:…………….

Chúng tôi đề nghị được cấp lại chứng nhận GMP, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y: Số …… ngày …… tháng …… năm ……

Lý do đề nghị cấp lại:

– Bị mất, sai sót, hư hỏng ……………………………………………………….……

– Thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức đăng ký.

Hồ sơ gửi kèm:

a) Các tài liệu liên quan đến sự thay đổi, bổ sung (nếu có);

b) Giấy chứng nhận GMP, giấy chứng nhận đủ điền kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Gửi Cục Thú y nếu cơ sở đề nghị cấp lại giấy chứng nhận GMP, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, nhập khẩu thuốc thú y; gửi cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh nếu cơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận GMP

mau don de nghi cap lai giay chung nhan gmp 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button