Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, nội dung thông tin chứng nhận đăng ký đầu tư…

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

TÊN TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…………

………., ngày … tháng … năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 135/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

{Ngân hàng thương mại/công ty tài chính tổng hợp} đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài với các nội dung, cụ thể sau đây:

1. Tên của ngân hàng thương mại/công ty tài chính tổng hợp: (Ghi đầy đủ tên của tổ chức bằng chữ in hoa)

2. Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp số…. ngày….

Điện thoại: …………….. Fax: ……………… Email: ………….… Website:…………

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………..

3. Quy mô vốn tự có tại thời Điểm đăng ký: ………………………………….………..

4. Phạm vi hoạt động tự doanh: ………………………………………………..……….

5. Thời gian hoạt động tự doanh (dự kiến): …………………………………………….

6. {Ngân hàng thương mại/công ty tài chính tổng hợp} xin cam kết:

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

b) Chỉ thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong phạm vi hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký, tỷ lệ đầu tư an toàn và công cụ được phép đầu tư gián tiếp ở nước ngoài quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 135/2015/NĐ-CP và quy định của Ngân hàng Nhà nước;

c) Đảm bảo đáp ứng và duy trì các Điều kiện để thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan;

d) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI/
CÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

mau don de nghi cap giay chung nhan dang ky dau tu gian tiep ra nuoc ngoai 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button