Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường

(1)
——-

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …
V/v đề nghị cấp/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

(Địa danh), ngày tháng năm

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Chúng tôi là (1): ………………………………………….…………………………

Chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số:………; Ngày cấp:…; Nơi cấp:………

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………

3. Địa điểm cơ sở trực tiếp sử dụng phế liệu: ………………………………………

4. Họ và tên người đại diện có thẩm quyền của (1): ……………….………………

Số điện thoại:……………..; Fax…………………; Email ………………………..…..

5. Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này các hồ sơ, tài liệu sau đây:

– Báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

– Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt;

– Bản sao văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất thải để chủ dự án vận hành thử nghiệm (chỉ áp dụng đối với dự án vận hành thử nghiệm);

– Bản sao văn bản của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án (chỉ áp dụng đối với dự án mới, kết thúc vận hành thử nghiệm);

– Bản sao một trong các loại giấy tờ: giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất của cơ sở;

– Bản sao hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);

– Bản cam kết về tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm.

6. Khối lượng phế liệu nhập khẩu:

STT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu (tấn/năm)

Tên phế liệu

Mã HS

Sử dụng theo công suất thiết kế

Đề nghị được phép nhập khẩu

1

2

7. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, các quy định, yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra và cấp/cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho (1)./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– ….

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; ký số hoặc được xác thực bằng chữ ký điện tử trong trường hợp quét từ bản chính)

Ghi chú:

– Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường

mau don de nghi cap cap lai giay xac nhan du dieu kien bao ve moi truong 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button