Biểu mẫu

Mẫu đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Mẫu đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Văn bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …
V/v đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của (2)

(Địa danh), ngày tháng năm

Kính gửi: (3)

(1) Là chủ đầu tư của (2), thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại mục số …, cột 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số …./2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Chúng tôi đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

Tên của (1): …………………………………………………………………………….

Địa điểm thực hiện của (2): …………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ của (1): …; Điện thoại: …; Fax: ……….; E-mail: ………………..

Chúng tôi gửi đến (3) hồ sơ gồm:

– Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Một (01) báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– Một (01) bản điện tử của các hồ sơ nêu trên.

Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị (3) xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của (2)./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– …;
– Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

(3) Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Mẫu đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

mau de nghi dang ky ke hoach bao ve moi truong 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button