Biểu mẫu

Mẫu đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Mẫu đề án về việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Mẫu đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là mẫu đề án được lập ra để lên đề án về việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Mẫu được ban hành theo Nghị định 33/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Đề án việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
TÊN CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /….-ĐA

………, ngày … tháng … năm ……

ĐỀ ÁN
Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Phương thức khai thác:……(1)

I. CƠ SỞ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Cơ sở pháp lý

– Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

– Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

– Nghị định số /2019/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

– Các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản.

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan được giao quản lý tài sản.

2.3 Kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý tài sản trong 3 năm gần nhất và kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

1.1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

a) Tổng quan tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

b) Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

1.2. Thực trạng khai thác tài sản: Mô tả thực trạng việc khai thác tài sản và nguồn thu từ việc khai thác tài sản theo từng phương thức: trực tiếp tổ chức khai thác, cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản và hình thức khai thác khác (nếu có).

2. Đề xuất phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (2)

2.1. Phương án khai thác tài sản

a) Danh mục tài sản đề nghị khai thác: tên tài sản, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại, tình trạng tài sản; phương thức khai thác (trực tiếp tổ chức khai thác/cho thuê quyền khai thác tài sản/chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác); thời hạn khai thác tài sản;

Đối với phương án khai thác tài sản theo phương thức chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản thì dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng tài sản hiện có được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

b) Sự cần thiết, sự phù hợp của Đề án khai thác với chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật chuyên ngành đường bộ và pháp luật có liên quan.

2.2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án khai thác

a) Dự kiến kết quả khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: nguồn thu, chi phí có liên quan đến việc khai thác tài sản (trong đó làm rõ căn cứ và phương pháp xác định nguồn thu, chi phí; căn cứ và phương pháp xác định giá cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản trong trường hợp cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản);

b) Dự kiến số tiền nộp ngân sách nhà nước;

c) Dự kiến số tiền được ưu tiên bố trí vốn từ số tiền đã nộp ngân sách nhà nước (từ khai thác tài sản) trong kế hoạch đầu tư công, dự toán chi ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Mỗi Đề án được lập cho 01 phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định tại Nghị định số …./2019/NĐ-CP ngày tháng năm 2019 của Chính phủ.

(2) Nội dung báo cáo giải trình cho phương thức đề xuất khai thác.

Mẫu đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

mau de an khai thac tai san ket cau ha tang giao thong duong bo 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giao thông vận tải trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button