Biểu mẫu

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua ngành Ngân hàng

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua ngành Ngân hàng là mẫu bản đăng ký được lập ra để ghi chép về việc đăng ký danh hiệu thi đua ngành Ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin thi đua… Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

Bạn đang xem bài: Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua ngành Ngân hàng

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…….

V/v đăng ký danh hiệu thi đua năm…

Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng… năm…

ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM….

Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(Qua Vụ Thi đua – Khen thưởng)

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng và Thông tư số…… ngày…… của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng, (Tên đơn vị)… đăng ký các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân trong năm…. như sau:

I. Tập thể:

1. Tập thể Lao động xuất sắc cho….. tập thể

2. Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước cho…. tập thể

3. Cờ thi đua của Chính phủ cho… tập thể

II. Cá nhân:

1. Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng cho…. cá nhân

2. Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho…… cá nhân

Nơi nhận:

– Như trên;

– ….;

– Lưu VT,…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Đối với danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đã được Thống đốc ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị quyết định khen thưởng thì không tổng hợp vào tờ trình này mà lưu tại đơn vị;

– Đối với danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” các đơn vị tổ chức đăng ký thi đua cho tập thể, cá nhân của đơn vị và lưu theo đúng quy định.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button